GRØNNE PROSJEKTER

Kommunalbanken har siden 2010 tilbudt et renteprodukt rettet mot lokale miljøvennlige investeringer. Kommunalbankens grønne rente er lavere enn den ordinære renten og tilbys investeringer som er en del av kommunenes energi- og miljøplaner. Dette kan være investeringer innenfor områdene ENØK, fornybar energi, avfallshåndtering, kildesortering, gang- og sykkelveier, vannkvalitet, miljøvennlige transportmidler og tilrettelegging for aktivt friluftsliv.