Finansielle rapporter

(Beløp i NOK 1 000 000)
 • 2017 Key figures
  RESULTAT 2017 2016
  Rentenetto 2 162 2 087
  Kjerneresultat* 1 517 1 400
  Resultat før skatt 1 783 919
  Resultat etter skatt 1 429 689
   
  Egenkapitalavkastning etter skatt** 12,72% 6,27%
  Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 13,51% 12,74%
  Totalavkastning etter skatt** 0,34% 0,16%
  Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 0,36% 0,33%
   
  Utlån
  Utbetaling nye lån 55 021 48 117
  Samlede utlån*** 281 706 266 558
   
  LIKVIDITET*** 107 484 116 413
   
  INNLÅN
  Nye lån 118 509 82 751
  Tilbakekjøp av egne obligasjoner 837 1 159
  Tilbakebetaling 112 555 93 926
  Samlede innlån* 373 816 376 785
   
  FORVALTNINGSKAPITAL 412 854 418 327
   
  Egenkapital
  Egenkapital 14 667 12 452
  Kjernekapitaldekning 21,65% 18,39%
  Totalkapitaldekning 24,61% 21,45%
 • 2016 Key figures
  RESULTAT 2016 2015
  Rentenetto 2 087 1 642
  Kjerneresultat* 1 400 1 043
  Resultat før skatt 919 2 583
  Resultat etter skatt 689 1 870
   
  Egenkapitalavkastning etter skatt** 6,27% 20,84%
  Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 12,74% 11,70%
  Totalavkastning etter skatt** 0,16% 0,42%
  Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 0,33% 0,23%
   
  Utlån
  Utbetaling nye lån 48 117 46 757
  Samlede utlån*** 266 558 254 421
   
  LIKVIDITET*** 116 413 146 611
   
  INNLÅN
  Nye lån 82 751 68 644
  Tilbakekjøp av egne obligasjoner 1 159 2 979
  Tilbakebetaling 93 926 110 604
  Samlede innlån* 376 785 400 894
   
  FORVALTNINGSKAPITAL 418 327 449 361
   
  Egenkapital
  Egenkapital 12 452 12 202
  Kjernekapitaldekning 18,39% 16,53%
  Totalkapitaldekning 21,45% 18,81%
 • 2015 Key figures
  RESULTAT 2015 2014
  Rentenetto 1 642 1 515
  Kjerneresultat* 1 043 1 026
  Resultat før skatt 2 583 673
  Resultat etter skatt 1 870 491
   
  Egenkapitalavkastning etter skatt** 20,84% 6,13%
  Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 11,70% 12,82%
  Totalavkastning etter skatt** 0,42% 0,12%
  Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 0,23% 0,26%
   
  Utlån
  Utbetaling nye lån 46 757 42 680
  Samlede utlån*** 254 421 247 116
   
  LIKVIDITET*** 146 611 155 305
   
  INNLÅN
  Nye lån 68 644 116 739
  Tilbakekjøp av egne obligasjoner 2 979 1 753
  Tilbakebetaling 110 604 108 080
  Samlede innlån* 400 894 391 285
   
  FORVALTNINGSKAPITAL 449 361 455 466
   
  Egenkapital
  Egenkapital 12 202 8 336
  Kjernekapitaldekning 16,53% 12,26%
  Totalkapitaldekning 18,81% 14,53%
 • 2014 Key figures
  RESULTAT 2014 2013
  Rentenetto 1 515 1 634
  Kjerneresultat* 1 026 1 131
  Resultat før skatt 673 1 496
  Resultat etter skatt 491 1 083
   
  Egenkapitalavkastning etter skatt** 6,13% 14,94%
  Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 12,82% 15,61%
  Totalavkastning etter skatt** 0,12% 0,30%
  Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 0,26% 0,31%
   
  Utlån
  Utbetaling nye lån 42 680 43 717
  Samlede utlån*** 247 116 240 863
   
  LIKVIDITET*** 155 305 102 358
   
  INNLÅN
  Nye lån 116 739 162 539
  Tilbakekjøp av egne obligasjoner 1 753 4 910
  Tilbakebetaling 108 080 148 390
  Samlede innlån* 391 285 326 470
   
  FORVALTNINGSKAPITAL 455 466 361 918
   
  Egenkapital
  Egenkapital 8 336 8 216
  Kjernekapitaldekning 12,26% 12,39%
  Totalkapitaldekning 14,53% 14,91%
 • 2013 Key figures
  RESULTAT 2013 2012
  Rentenetto 1 634 2 032
  Kjerneresultat* 1 131 1 393
  Resultat før skatt 1 496 2 604
  Resultat etter skatt 1 083 1 876
   
  Egenkapitalavkastning etter skatt** 14,94% 37,10%
  Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 15,61% 27,55%
  Totalavkastning etter skatt** 0,30% 0,51%
  Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 0,31% 0,38%
   
  Utlån
  Utbetaling nye lån 43 717 30 677
  Samlede utlån*** 240 863 219 255
   
  LIKVIDITET*** 102 358 98 938
   
  INNLÅN
  Nye lån 162 539 98 192
  Tilbakekjøp av egne obligasjoner 4 910 2 344
  Tilbakebetaling 148 390 85 848
  Samlede innlån* 326 470 312 867
   
  FORVALTNINGSKAPITAL 361 918 348 953
   
  Egenkapital
  Egenkapital 8 216 7 395
  Kjernekapitaldekning 12,39% 12,27%
  Totalkapitaldekning 14,91% 14,97%
 • 2012 Key figures
  RESULTAT 2012 2011
  Rentenetto 2 032 1 582
  Kjerneresultat* 1 393 1 138
  Resultat før skatt 2 604 1 001
  Resultat etter skatt 1 876 724
   
  Egenkapitalavkastning etter skatt** 37,10% 18,33%
  Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 27,55% 28,80%
  Totalavkastning etter skatt** 0,51% 0,22%
  Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 0,38% 0,34%
   
  Utlån
  Utbetaling nye lån 30 677 46 921
  Samlede utlån*** 219 255 207 572
   
  LIKVIDITET*** 98 938 103 263
   
  INNLÅN
  Nye lån 98 192 142 341
  Tilbakekjøp av egne obligasjoner 2 344 3 416
  Tilbakebetaling 85 848 104 162
  Samlede innlån* 312 867 338 615
   
  FORVALTNINGSKAPITAL 348 953 366 901
   
  Egenkapital
  Egenkapital 7 395 4 594
  Kjernekapitaldekning 12,27% 9,79%
  Totalkapitaldekning 14,97% 13,22%
 • 2011 Key figures
  RESULTAT 2011 2010
  Rentenetto 1 582 1 197
  Kjerneresultat* 1 138 808
  Resultat før skatt 1 001 1 034
  Resultat etter skatt 724 741
   
  Egenkapitalavkastning etter skatt** 18,33% 21,62%
  Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 28,80% 23,59%
  Totalavkastning etter skatt** 0,22% 0,26%
  Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 0,34% 0,29%
   
  Utlån
  Utbetaling nye lån 46 921 49 933
  Samlede utlån*** 207 572 183 841
   
  LIKVIDITET*** 103 263 86 278
   
  INNLÅN
  Nye lån 142 341 138 231
  Tilbakekjøp av egne obligasjoner 3 416 2 032
  Tilbakebetaling 104 162 89 840
  Samlede innlån* 338 615 290 231
   
  FORVALTNINGSKAPITAL 366 901 315 491
   
  Egenkapital
  Egenkapital 4 594 4 034
  Kjernekapitaldekning 9,79% 9,15%
  Totalkapitaldekning 13,22% 9,86%
 • 2010 Key figures
  RESULTAT 2010
  Rentenetto 1 197
  Kjerneresultat* 808
  Resultat før skatt 1 034
  Resultat etter skatt 741
   
  Egenkapitalavkastning etter skatt** 21,62%
  Egenkapitalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 23,59%
  Totalavkastning etter skatt** 0,26%
  Totalavkastning etter skatt (kjerneresultat)** 0,29%
   
  Utlån
  Utbetaling nye lån 49 933
  Samlede utlån*** 183 841
   
  LIKVIDITET*** 86 278
   
  INNLÅN
  Nye lån 138 231
  Tilbakekjøp av egne obligasjoner 2 032
  Tilbakebetaling 89 840
  Samlede innlån* 290 231
   
  FORVALTNINGSKAPITAL 315 491
   
  Egenkapital
  Egenkapital 4 034
  Kjernekapitaldekning 9,15%
  Totalkapitaldekning 9,86%
*
Resultat etter skatt justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter
**
Annualisert avkastning etter skatt i prosent av gjennomsnittlig kapital
***
Hovedstol