Kredittvurdering - et virkemiddel for bærekraftig økonomistyring

Nyhet
I hvilken grad og hvordan kredittvurdering av kommuner kan bidra til bærekraftig finansforvaltning er ett av temaene som vil bli belyst på årets Kommuneøkonomikonferanse (Komøk). Kommunalbankens senior kredittanalytiker Guttorm Egge og kunde- og markedsansvarlig Marit Urmo Harstad vil holde foredraget.

Kredittvurdering i Kommunalbanken

Alle kunder i Kommunalbanken er gjenstand for en årlig kredittvurdering. Kredittvurderingen legger premissene for videre arbeid med konkrete låneforespørsler fra kundene. Utgangspunktet for en kredittvurdering er en kvantitativ analyse som baserer seg på bruk av tall fra SSBs Kostra-database. En rekke nøkkeltall blir vurdert hvor hensikten er å få et objektivt bilde av kundens økonomiske og finansielle situasjon med tanke på utvikling i resultat, soliditet, gjeldsgrad, likviditetssituasjon og ROBEK klassifisering.

Der hvor vi finner utslag i nøkkeltall foretas det også en kvalitativ behandling. Denne baseres på opplysninger som ikke nødvendigvis vil bli fanget opp av en ren kvantitativ vurdering. Dette kan være supplerende informasjon fra budsjett, årsberetning og annen relevant informasjon. Hensikten er å gjøre en helhetlig vurdering hvor en ser gjeldssituasjonen i sammenheng med nødvendige og ønskelige investeringer for å sikre innbyggerne et godt og attraktivt tjenestetilbud. Vi er eksempelvis opptatt av å se gjelds- og investeringsnivå i sammenheng med befolkningsutvikling, investeringer i selvfinansierende tjenester og kommunens kostnads- og inntektsutvikling.

Vi gjør årlig en kredittvurdering av utlånskundene, og gjennom å gjøre vår metode for kredittvurdering mer åpen og tilgjengelig ønsker vi å bidra med verdifull kunnskap Kommunalbankens samfunnsansvarsrapport 2016

For alle kommuner med et utslag gjøres det en behandling i bankens kredittkomité hvor fagavdelingene fremlegger vurderinger for hver enkelt av de utvalgte kommunene for administrerende direktør. Her blir nøkkeltallene underlagt en grundig vurdering og hvor en sikrer en kredittmessig likebehandling av alle kommuner med utslag.

En kommune kan ifølge kommuneloven ikke gå konkurs, og ulike kontroll og sikringsordninger bidrar til at den enkelte kommunes økonomi er godt overvåket. Kommunalbanken har i 90 år vært den ledende lånegiveren til sektoren og har aldri hatt tap på utlån.

Kredittvurdering som samtaleverktøy i møtet med kundene

Vi ser på det å støtte oppunder en bærekraftig økonomi- og gjeldsforvaltning som en del av vårt samfunnsansvar. Det arbeidet vi gjør rundt kredittvurdering skal bidra til tettere kundedialog, hvor gjeldsutviklingen sees i en større sammenheng knyttet til kommunens økonomiske handlingsrom.

Hvordan vil økt gjeldsbelastning påvirke kommunens økonomiske handlingsrom og hvordan vil handlingsrommet se ut i et senario med høyere rente? Kommunalbanken har ikke alle svarene. Vi ser at våre kunder er svært forskjellig og har ulike strategier. Og at vår rolle kan være med å dele kunnskap og erfaring på tvers i sektoren.  

Om KOMØK 2017

Kommuneøkonomikonferansen er den største konferansen i Norge som tar for seg de viktigste utfordringene innenfor økonomi i kommunesektoren. Årets konferanse gjennomføres 22.-23. mai på Thon Hotel Oslo Airport. Kommunalminister Jan Tore Sanner, sentralbanksjef Øystein Olsen og professor Victor Normann er noen av de du møter på årets KOMØK-konferanse. Ordførere, rådmenn, økonomisjefer, økonomimedarbeidere i kommunene, fagfolk fra KS, høyskoler og universiteter, forskere og økonomiinteresserte ansatte i kommunesektoren. Arrangør for Komøk er NKK, NKRF, KS og Kommunalbanken.

 Meld deg på KOMØK 2017 her

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter