Samfunnsbygger gjennom 90 år

Nyhet
Fredag 1. september feiret vi at Kommunalbanken har bidratt til finansieringen av velferd i Kommune-Norge i 90 år. Det er en historie vi er stolte av.

– Kommunalbanken er en virksomhet som er tett på markedene og kommunesektoren, og de mulighetene og utfordringene de står overfor. Når vi nå feirer 90 år, så gir det oss energi og mening, fordi vi vet at vår virksomhet bygger på en lang og stolt tradisjon, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken.

Fra gjeldskrise til samfunnsbygging

I startfasen ga Kommunalbanken først og fremst lån for å refinansiere kommunenes gjeld. 1920-tallet var preget av økonomiske utfordringer med fallende priser og investeringer, og mange kommuner slet med å betale avdragene på den betydelige gjelden de hadde pådratt seg. Etter hvert som gjeldskrisen avtok, gikk Kommunalbanken over til å gi vanlige lån til kommuner, og fikk derfor en sentral posisjon som finansierer av kommunenes samfunnsoppdrag og byggingen av velferdsstaten etter andre verdenskrig.

– Utbyggingen av den norske velferdsstaten er på mange måter historien om Kommunalbanken, fordi våre kunder har vært helt sentrale i denne utviklingen. Gjennom kommuner og fylkeskommuner har vi bidratt til å finansiere kraftutbyggingen før og etter andre verdenskrig, skoleutbyggingen på 50- og 60 tallet, en rekke reformer som HVPU-reformen, barnehagereform og samhandlingsreformen. I det store og hele har vi vært med på å utvikle det moderne velferdssamfunnet, sier Falkgård.

Norsk og internasjonal kapital

Kommunalbankens første lån ble tatt opp i 1927, et obligasjonslån på seks millioner dollar. Det utenlandske markedet har vært en viktig kilde til kapital for Kommunalbanken, men fra 1986 til 1999 hadde banken kun anledning til å ta opp lån i norske kroner. I en kort periode tok Kommunalbanken også imot innskudd fra kommuner, elektrisitetsverk og kommunale pensjonskasser, men har siden 1974 finansiert sin utlånsvirksomhet utelukkende i kapitalmarkedet.

Omdanning til Kommunalbanken AS

Frem til 1999 var Norges Kommunalbank organisert som en statsbank. I denne perioden hadde banken en eksplisitt statsgaranti, og det var kvoter på innlån og rammer på utlån. 1. november 1999 ble banken organisert til sin nåværende form og fikk navnet Kommunalbanken AS. Etter omdannelsen ble bankens innlånskvoter og utlånsrammer fjernet, og banken kunne igjen ta opp lån i utenlandsk valuta.

Siden omdanningen har Kommunalbanken vokst betydelig, og så godt som alle kommuner, fylkeskommuner, kommunale selskap og andre med kommunal garanti har i 2017 lån i Kommunalbanken.

Klikk her for å lese mer om vår historie

KONTAKTPERSONER

Dokumenter