Holder styringsrenten og oppjusterer rentebanen

Nyhet
Norges Bank holdt som ventet styringsrenten på 0,5 prosent på rentemøtet 21. september, etter enstemmig avgjørelse i hovedstyret. Anslagene for renteutviklingen ble noe oppjustert. Det betyr at rentebanen heves og at det er høyere sannsynlighet for tidligere renteheving enn det vi trodde i juni.

Rentebanen ble oppjustert med opptil 15 punkter i 2019 og 2020. Kurven tilsier at tidspunktet for neste fulle renteheving fremskyndes fra siste kvartal i 2019 til andre kvartal 2019. Renten ved slutten av prognoseperioden (YE2020) indikerer en styringsrente på 1,43 prosent, altså en økning på nærmere et prosentpoeng fra dagens nivå.

Det publiserte renteregnskapet viser hvilke faktorer som trakk rentebanen i hver sin retning.

Momenter som trakk rentebanen opp var:

  • Sterkere vekst internasjonalt og høyere utenlandske renter
  • Høyere kapasitetsutnyttelse
  • Høyere oljepris
  • Lavere pengemarkedspåslag

Momenter som trakk rentebanen ned var:

  • Lavere inflasjon og moderat lønnsvekst
  • En sterkere kronekurs (som bidrar til lavere prisvekst)
  • Finansielle ubalanser og usikkerhet = trå varsomt frem i rentesettingen

Forventet vekst i fastlands-BNP ble holdt uendret for resten av 2017 på 2 prosent, men så smått løftet til 2,1 prosent for 2018 og 2019. Det er i hovedsak grunnet økte oljeinvesteringer. For inneværende år er det særlig husholdningenes konsum, boliginvesteringer og offentlig etterspørsel som bidrar til veksten. I årene fremover ventes det at dette bildet endres. Omslaget i boligmarkedet tilsier at boliginvesteringene vil avta fra neste år, samtidig forventes det at impulsen fra finanspolitikken blir nær null fremover (en nedgang i budsjettimpulsen til 0,1 prosent for 2018.) På den annen side forventes det at oljeinvesteringene passerer bunnen i år og vil deretter vokse, samt at foretaksinvesteringer og eksport bidrar til vekst fra 2018.

Etter den overraskende lave kjerneinflasjonen på 0,9 prosent for august, har Norges Bank nå senket anslaget for inflasjonen den nærmeste tiden. Likevel vil den økte kapasitetsutnyttelsen løfte den forventede lønnsvekst i 2019 (3,3%) og 2020 (3,7%). Derfor øker de prognosen for kjerneinflasjonen med 0,2 rentepunkter til 1,7 prosent for 2020. Dette er likevel godt under inflasjonsmålet på 2,5 prosent, som isolert sett trekker rentebanen ned.

Sentralbanken uttrykker ingen bekymring for den noe sterkere kronekursen, og argumenterer for at dette skyldes fundamentale faktorer som oljeprisen. De forventer uendret kronekurs (importvektet I-44 indeks) ut året. De forventer en 1,5 prosent kronestyrkelse gjennom 2018, og en moderat 3 prosent kronestyrkelse ved utgangen av prognoseperioden i 2020. De vil kanskje derfor være forsiktig med å være først ute med rentehevingene, og vil nok antas å skjele til nabo-sentralbankene (Riksbanken og ECB) for å unngå en markant kronestyrkelse som igjen vil trekke ned inflasjonen.

Sentralbanken legger til grunn et påslag i 3-måneders Nibor på 35 basispunkter ut prognoseperioden. Dette er nært dagens nivå (med Nibor på 0,81%), men samtidig et lavere forventet pengemarkedspåslag enn forutsatt i forrige rapport.

I den samlede skjønnsutøvelsen så konkluderer Norges Bank med at ‘styringsrenten holdes på 0,50% det nærmeste året, før den gradvis heves til nært 1,50% mot slutten av 2020. Renteprognosen er lite endret, men innebærer en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport.

Selve rentebeslutningen var som ventet, men oppjustering av rentebanen overrasket markedet. Norges Bank var noe mer optimistiske enn markedet hadde ventet. Som Olsen selv avsluttet spørrerunden på pressekonferansen med - han er en betinget optimist. Kronen styrket seg noe etter annonseringen (EURNOK ned fra 9,37 til 9,30 og USDNOK ned fra 7,85 til 7,81) og lange renter steg nær 5 basispunkter.

Motsyklisk kapitalbuffer for bankene ble anbefalt opprettholdt på 2 prosent fra 31. desember 2017, en anbefaling Finansdepartementet besluttet å følge.

 

Kommunalbanken kommer tilbake med endelige forslag til budsjettrenter for perioden 2018 – 2021 tidlig i uke 41.