Redusert gjeldsvekst i kommune-Norge

Tall fra SSB viser en relativt stabil utvikling i kommunal sektors gjeld den siste tiden.

Den innenlandske bruttogjelden utgjorde 470 milliarder kroner ved utgangen av juni. Det er opp 23,5 milliarder kroner siste 12 mnd eller opp 13 milliarder kroner siden årsskiftet. Årets utvikling ligner på fjorårets når vi ser på tilsvarende tall for ett år siden (hhv 23,2 mrd og 13,5 mrd). Gjeldsveksten i kommunesektoren er altså fremdeles positiv, men noe redusert.

Kommunenes netto etterspørsel etter nye lån med sertifikatbetingelser er for tiden svært begrenset. Sektorens etterspørsel etter lån med kort løpetid (<12 mnd) nådde sin topp i juli 2014, og hadde på det tidspunktet ca. 60 prosent av den løpende veksten. Siden den gang har andelen falt jevnt, og årsveksten i bruk av sertifikater er per utgangen av juli 2017 minus 6 prosent. Utestående sertifikatgjeld for kommuneforvaltningen er per juli 4,1 mrd lavere enn for 12 måneder siden. Den totale beholdningen av sertifikatlån har de to siste årene vært relativt stabil på om lag 70 milliarder.

Fra 2016 så vi at veksttakten i den kommunale gjelden falt fra nivåer på 8-9 prosent til litt i overkant av 5 prosent målt ved 12 måneders rullerende vekst. 12 måneders veksten målt i kroner er nå på 23,5 milliarder, noe lavere enn nivåene fra 2015, men på samme nivå som i perioden 2011 – 2014.