KOMMUNALBANKENS STRATEGI 2015-2017

Om Kommunalbanken
Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer i norske kommuner. Vår rolle er å bidra til stabil, rimelig og langsiktig lånefinansiering.

Vi er blant landets største finansforetak og er klassifisert systemviktig av norske myndigheter. Kommunalbanken har høyest oppnåelige kredittrating AAA/Aaa. Dette gir gode betingelser for vår innlåning i kapitalmarkedene. Vår visjon er å være «Langsiktig partner for lokal velferd».

Kundeperspektiv

«Kommunalbanken skal være den viktigste finansieringskilden for kommunal sektor»

Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon er kjerneoppgaver for kommunal sektor. Kommunalbanken skal fremme forsvarlige og bærekraftige finansielle løsninger. Våre produkter skal være enkle og transparente slik at kunden får god oversikt over fremtidige forpliktelser. Kommunalbankens lånekunder har ulike behov. Vi må derfor tilby fleksible løsninger.

Vi skal forstå og påvirke sektorens lånemønster i bærekraftig retning. Vi skal derfor ha faglig tyngde innen kommunal finansiering og tilpasse kompetanse og kundeoppfølging til kundenes ulike valg av finansieringsløsninger. Vi skal være oppsøkende og proaktive overfor våre kunder.

Kommunalbankens skal fungere som et virkemiddel for å sikre gjennomføring av eiers målsettinger.  Vår innretning skal ivareta rollen som stabil og langsiktig finansiell partner for norske kommuner ved at virksomheten kan operere uavhengig av økonomiske sykler.

Kommunalbanken skal tilpasse seg fremtidens strukturelle endringer ved å være relevant for både store og små kommuner.

Finansperspektivet

«Vi ivaretar vår utlånskapasitet gjennom egen lønnsomhet»

Kommunalbankens virksomhetsmodell baseres på den høyeste oppnåelige kredittratingen AAA/Aaa. Ratingen reflekterer utlån med lav risiko til kommunal sektor, stabilt statlig eierskap og tilfredsstillende risikostyring. Hensynet til kredittratingen er førende for bankens virksomhet.

Kommunalbanken skal ha en lønnsomhet som sikrer utlånskapasitet og en forsvarlig kapitalbase i tråd med regulatoriske krav. Banken skal drive forretningsmessig og innrette sin virksomhet slik at eiers forventning om avkastning og utbytte nås. Kommunalbanken skal arbeide for å begrense volatilitet i resultat og kapitaldekning.

Vi skal arbeide aktivt for å sikre at Kommunalbankens lave risiko og virksomhetsmodell hensyntas i utformingen av nye regulatoriske krav både nasjonalt og i EU. Kommunalbanken mener likebehandling av offentlige låntakere innenfor EU /EØS-området fremmer transparens og effektiv kommunikasjon mellom ulike interessenter av bankens virksomhet. Regelverksendringer skal identifiseres på et tidlig stadium og tilpasses løpende.

Kommunalbankens finansieringsstrategi og likviditetsstyring skal til enhver tid være tilpasset utlånsvirksomheten. Løpetid på bankens finansiering skal stå i forhold til løpetiden på bankens eiendeler.

Bankens driftskostnader skal holdes lave gjennom effektiv drift, lave kostnader og jevnlige anbudskonkurranser. Driftsbudsjettet skal ta høyde for nødvendige investeringer og endringer i systemer, kompetanse og tjenester, og bidra til utvikling, forbedring og profesjonalisering av virksomheten.

Internperspektivet

«Vår organisasjon skal preges av at vi går foran og søker beste praksis.»

Kommunalbanken er en kunnskapsvirksomhet. Vi skal bygge sterke fagmiljøer for å sikre etterlevelse av beste praksis innenfor våre kjerneområder. Kommunalbanken skal være ledende innen kommunal gjeldsforvaltning, grønn finans og arbeidet med bankens regulatoriske rammeverk. Høy kompetanse på tvers og innenfor ulike fagmiljøer styrker våre arbeidsprosesser og reduserer nøkkelpersonrisiko. Vi skal prioritere områder der dagens praksis vesentlig avviker fra ønsket ambisjonsnivå.

Nye utfordringer og oppgaver krever omstilling og endringer i metoder og arbeidsformer. Organisasjonen skal utvikles og settes i stand til å ta aktivt del i den digitale utviklingen. Kommunalbanken skal ha endringsvilje, og behovet for omstilling skal kontinuerlig evalueres og gjennomføres som løpende forbedringer. Vi skal bevisst fordele ressurser mellom drift og utvikling og knytte til oss ledende utviklingsmiljøer. Kompetansen skal vris fra manuelle rutiner til automatisering, avvikshåndtering og analyser for å redusere operasjonell risiko.

Ledelsen i Kommunalbanken skal kjennetegnes av tillit og respekt og anerkjenne at vi skaper resultater sammen. Våre ledere tar ansvar for helheten, ved å tydeliggjøre roller og gi handlingsrom. Ledelsen skal fremme åpne prosesser og sørge for kunnskapsdeling og god informasjonsflyt. Våre ledere skal motivere og lede an i omstillinger. Lederne skal fremstå som gode rollemodeller, som etterlever våre verdier. 

Banken skal være kjent ved utdanningsinstitusjoner og i arbeidsmarkedet som en profesjonell aktør med et betydelig samfunnsoppdrag og som en av landets viktigste finansinstitusjoner.

Samfunnsperspektivet

«Kommunalbanken skal ta et tydelig samfunnsansvar og bidra til det grønne skiftet i kommunal sektor.»

I tråd med eiers forventninger skal Kommunalbanken arbeide systematisk og målrettet med sitt samfunnsansvar. Banken skal være ledende på sitt område. Kommunalbanken skal aktivt følge og være med på å utvikle god forretningsskikk på de områder som er relevante for virksomheten.

Kommunalbankens arbeid med samfunnsansvar skal inngå som en naturlig del av bankens strategi og virksomhetsplan, på den måten vil samfunnsansvar integreres i bankens ordinære virksomhet.

Kommunalbanken skal bidra til bærekraftig finansforvaltning i kommunesektoren, styrke sitt miljøvennlige initiativ og tilby finansiering som fremmer miljøvennlige investeringer.  Å ta samfunnsansvar bidrar til å redusere bankens omdømmerisiko.

Kommunalbanken skal arbeide systematisk og målrettet for å sikre likestilling og mangfold. Likestilling og mangfold skal legges til grunn ved rekruttering og etterfølgerplanlegging, og ved å sikre likebehandling ved ansettelse, avansement og utvikling for alle ansatte uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Kommunalbankens kommunikasjon skal være enhetlig og understøtte virksomhetens overordnede målsetninger.

Ansatte og ledere skal gjøres godt kjent med bankens etiske regelverk og trenes jevnlig i etiske problemstillinger.

Kommunalbanken skal i strategiperioden 2015 – 2017 opparbeide en god oversikt over, og knytte seg til, de mest relevante internasjonale standarder for arbeid med samfunnsansvar.

Digitaliseringsperspektivet

«Vi tar aktivt del i utviklingen av digitale løsninger for å sikre høy kundetilfredshet, lave kostnader og en robust driftsmodell.»

Vi skal styrke kundeopplevelsen gjennom å ta i bruk teknologiske løsninger som fremmer effektiv kundebehandling og samhandling, gir god oversikt og utvikler vår analysekapasitet. Vi skal utvikle gode produkter og plattformer for å bidra til forenkling og forbedring av kundenes økonomiforvaltning og vår samhandling med våre kunder.

Vi vil forenkle og effektivisere behandlingsprosessen gjennom lånenes levetid ved utstrakt bruk av digitale plattformer.

Vi skal bruke teknologi som legger til rette for effektiv innsamling og lagring av data som grunnlag for kvantitative analyser, effektiv rapportering og samlet risikomåling.

Banken skal aktivt søke samarbeidspartnere som går foran, benytter eller utvikler nye digitale løsninger for å sikre effektiv drift og reduserer sårbarhet i hele verdikjeden internt og eksternt.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter