Hvem kan søke om lån?

Kommunalbanken tilbyr lån med gunstige vilkår til norske kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper. Mot kommunal garanti gis det også lån til andre selskaper eller organisasjonsformer som utfører kommunal tjenesteproduksjon. Også bompengeselskaper, samt kommunale selskaper kan søke lån hos oss.

Hva kan de søke om lån til?

Det kan søkes lån både til nyinvesteringer og refinansieringer, samt til delfinansiering eller fullfinansiering. Det kan også tas opp samlelån, for eksempel til alle vedtatte investeringer i budsjettåret. Låneproduktene blir løpende tilpasset kundenes ønsker og behov. Det tilbys fleksibel nedbetaling innenfor kommunelovens bestemmelser uavhenging av rentetilknytning.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (”Kommuneloven”), § 50, regulerer hvilke formål kommunene kan lånefinansiere. For å hindre kommunene i å redusere formuen ved å oppta lån som ikke gir en formuesøkning, som for eksempel lån til løpende drift, inneholder § 50 flere bestemmelser som regulerer kommunenes adgang til å ta opp lån.