Søk om lån

Les hva lånesøknaden må inneholde for at lånet kan innvilges og utbetales.

Lånesøknaden må inneholde en beskrivelse av låneformål med beløp, løpetid og ønsket rentetilknytning.

Dersom fastrentebetingelser skal sammenlignes med tilbud fra andre långivere, ber vi om at tilbudet gis innen oppgitt dato og klokkeslett. Kommunalbanken foretar en vurdering av hver enkelt låntaker og lån og bestreber rask behandling av lånesøknaden. Vi tilbyr fleksible finansieringsløsninger og snarlig utbetalinger, innenfor en forsvarlig og trygg ramme. Vi krever ingen gebyrer for lån.

Les mer om våre låneprodukter her

Før lånet innvilges og utbetales har Kommunalbanken i tillegg følgende dokumentasjonskrav:

KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

 • Kommunestyrets/fylkestingets lånevedtak med beløp. Eventuelt finansreglement eller delegasjonsvedtak om overføring av myndighet til å godkjenne endelige lånebetingelser.
 • For alle fylkeskommuner og de kommuner som er underlagt betinget kontroll: Kommunal- og moderniseringsdepartementets/ fylkesmannens godkjenning av lånevedtak.
 • Dersom vedtak om opptak av lån gjøres med henvisning til kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) må kommunestyret ha fattet generelt vedtak om bruk av denne paragrafen.

INTERKOMMUNALE SELSKAPER

(se lov om interkommunale selskaper)

 • Selskapets vedtekter i undertegnet stand, eventuelt deltagende kommuners vedtak om godkjenning. Av vedtektene fremgår det om myndighet til å oppta lån er delegert til styret.
 • Delegert myndighet: Styrets lånevedtak med beløp, avdragstid og endelige lånebetingelser samt hvilken långiverlånet skal opptas hos. Myndighet til å vedta endelige lånebetingelser samt velge långiver kan være videredelegert til f eks styrets leder / daglig leder.
 • Ikke delegert: Det enkelte kommunestyres vedtak om låneopptak for sin andel av lånet.
 • Fylkesmannens godkjennelse av lånevedtaket i selskaper organisert som IKS. For selskaper etter kommuneloven (§27) skal fylkesmannen godkjenne vedtak fattet av kommuner underlagt betinget kontroll.
 • Oppdatert firmaattest, ikke eldre enn tre måneder
 • Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år.

Stiftelser, organisasjoner og selskaper m.m.

 • Oppdaterte vedtekter i signert stand
 • Signert styrevedtak med beløp og avdragstid og endelige lånebetingelser samt hvilken långiver lånet skal opptas hos. Myndighet til å vedta endelige lånebetingelser samt velge långiver kan være videredelegert til f eks styrets leder / daglig leder.
 • Representantskapets/styrets vedtak om pantsettelse av selskapets eiendommer. Hvis eiendommen er festet/leiet må også festekontrakt/leiekontrakt innsendes.
 • En eller flere kommuners garantivedtak. Kommunalbanken krever normalt en selvskyldnergaranti.
 • Fylkesmannens godkjennelse av garantivedtaket(ene).
 • Forsikringsattest
 • Oppdatert firmaattest, ikke eldre enn tre måneder
 • Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år.

Delegasjonsvedtak

Rådmannen delegeres myndighet til å oppta nye lån, refinansiere eldre gjeld og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde renten for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Avdragstid og beløpsstørrelse må være innenfor de grenser som er vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne på lånedokumenter.