Fakta

Kommunalbanken skal bidra til at kommunesektoren sikres tilgang til kostnadseffektiv finansiering. Vi har samme utlånsbetingelser uavhengig av kommunens eller lånets størrelse.

KLIKK HER FOR PDF

 

En STATLIG HELEID FINANSIERINGSINSTITUSJON

 • Stiftet i november 1999 som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1927
 • Yter lån til kommuner og fylkeskommuner og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver
 • Sikrer kommunesektoren tilgang til kostnadseffektiv finansiering
 • Største långiver til kommunal sektor med en markedsandel i underkant av 50 prosent
 • Lav risiko ved utlån, statlig eierskap og betryggende risikostyring gir den høyest oppnåelige kredittratingen, 
 • Systemviktig finansinstitusjon på grunn av antatt viktighet for kommunal sektor, det finansielle systemet og norsk økonomi
 • Ingen utlånstap i løpet av over 90 års drift
 • Tilbyr internasjonale investorer et nært alternativ til norske statspapirer

INNLÅN

Kommunalbankens innlånsprogram henter kostnadseffektiv finansiering fra hele verden og videreformidler den til norske kommuner. Kommunalbankens innlånsstrategi skal bevare  langvarige investorrelasjoner og sikre diversifiserte innlånskilder gjennom.

 • Jevnlig utstedelse av  strategiske benchmarktransaksjoner i amerikanske dollar og euro
 • Utvikle  tilstedeværelse i mindre, lokale markeder med offentlige emisjoner i  lokal valuta
 • Tilrettelegge for spesialtilpassede innlån med enklere strukturer.
 • Kommunalbanken benytter  KBNet, en nettbasert plattform for innlån  på tvers av internasjonale tidssoner
 • Kommunalbankens lånebehov for 2018 beløper seg til 12-14 milliarder amerikanske dollar.
 • Tilbyder av vesentlige tjenester til den norske befolkning på områder som helse, utdanning, transport og infrastruktur.

KOMMUNAL SEKTOR

 • Det nære forholdet mellom myndighetene og kommunesektoren kjennetegnes av omfattende myndighetskontroll, regulering og tilsyn.
 • Norske kommuner kan ikke slås konkurs.

Les om kommunal sektor som investeringsobjekt her

NORSK ØKONOMI

 • Norges BNP per innbygger er verdens nest største og landet scorer høyt på FNs levekårsindeks
 • Høy kapasitetsutnyttelse i økonomien, betydelig overskudd på driftsbalansen overfor utlandet (6,4 % 2017) og solide offentlige finanser.  
 • Kommunesektorens inntekter utgjør anslagsvis 18 prosent av BNP for Fastlands- Norge og hver femte sysselsatte jobber i komunal sektor.
 • Statens pensjonsfond utland utgjør USD 900 milliarder eller over 200 prosent av 2015 BNP og over 500% av nasjonalbudsjettet. 

Les statusrapport på norsk økonomi