Finansielle rapporter

(Beløp i NOK 1 000 000)
*
Resultat etter skatt justert for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter
**
Annualisert avkastning etter skatt i prosent av gjennomsnittlig kapital
***
Hovedstol