Treasury

Kommunalbankens konservative og varsomme risikostyring sørger for at all valuta- og renterisiko fra aktiviteter innenfor utlån, likviditetsstyring og innlån er fullstendig sikret. Derivatkontrakter benyttes kun for sikringsformål.

Kommunalbankens holder en likviditetsportefølje som til enhver tid skal sikre at banken har tilstrekkelig likviditet. I henhold til finansielle retningslinjer legges det opp til at porteføljen over tid skal tilsvare 12 måneders netto kapitalbehov inkludert utlånsvekst. Dette innebærer typisk at overskuddslikviditeten utgjør rundt 30 prosent av balansen.

Likviditetsporteføljen er idag på ca NOK 120 milliarder, og består av kredittverdige plasseringer i obligasjoner utstedt av stater, regionale myndigheter, statsgaranterte enheter, multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner. Laveste ratingkrav er A/A2 fra S&P og Moody’s.

Porteføljen forvaltes og optimaliseres innenfor gitt risikomandat, finansielle retningslinjer og intern strategi. I dag er nært halvparten investert i USD og EUR-denominerte obligasjoner, den resterende andelen er diversifisert i ulike utenlandske valutaer. Investeringer utenfor våre kjernevalutaer som EUR, NOK og USD, swappes til en av disse på en 3-måneders basis, for å unngå rente-eller valutarisiko.

Nåværende gjennomsnittlig durasjon på porteføljen er rett over et år.

I vurderingen av nye motparter og nye produkter som faller innunder våre gjeldende finansielle retningslinjer, kreves det godkjenning av den interne finanskomiteen.