Mangfold og likestilling

Kommunalbanken arbeider aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette arbeidet omfatter kjønn, nedsatt funksjonsevne, og etnisitet og religion, seksuell orientering og alder.

For å opprettholde kjønnsbalansen i banken og forsterke fokuset på mangfold har styret med virkning fra 2016 vedtatt særskilte retningslinjer for arbeidet med mangfold og likestilling.

Arbeidet for mangfold og likestilling skal legges til grunn ved all rekruttering, leder- og medarbeiderutvikling og etterfølgerplanlegging.

undefined

Målsettingen er å oppnå kjønnsbalanse på alle nivåer og i alle organisatoriske enheter. Kjønnsbalansen samlet i banken skal være 40 prosent.

  •        Ved rekruttering skal best kvalifiserte kvinne og mann alltid identifiseres før endelig valg tas
  •        Ved bruk av rekrutteringsbyrå skal det samarbeides med byrå som kan vise til gode resultater med hensyn til å få frem gode kandidater av begge kjønn
  •        Ved endringer av sammensetning av ledergrupper og enheter, sikre at det legges vekt på å ha kjønnsbalanse

 

undefined

Målet er å sikre at mangfold og likestilling legges til grunn i beslutninger om rekruttering og i evaluering og utvikling av medarbeidere.

  •        Sette temaer om mangfold og likestilling på dagsorden i bankens lederfora
  •        Innarbeide forventninger til måloppnåelse om mangfold og likestilling, herunder internasjonal kompetanse i ledernes handlingsplaner
  •        Analysere eventuelle skjevheter i kjønnsbalansen for kompetanseutvikling og avlønning

 

undefined

Målet er å sikre at det utvikles lederkandidater av begge kjønn for å beholde kjønnsbalansen på ledernivå på 40 prosent.

  • Sikre god kjønnsbalanse blant de som representerer eller profilerer banken utad
  • Identifisere ledertalenter av begge kjønn i etterfølgerplanleggingen