ROBUST RENTENETTO

Pressemelding
Kommunalbankens netto renteinntekter i tredje kvartal 2014 var på 368 millioner kroner, mot 401 millioner kroner i samme periode i fjor. Utlånsmarginene er stabile og endringen skyldes i hovedsak lavere bidrag fra likviditetsplasseringer sammenliknet med fjoråret.

- Vi har en god underliggende drift og har et kjerneresultat som er i tråd med forventningene. Vi oppnår gode betingelser på våre innlån og det kommer våre kunder til gode i form av utlån til gunstige betingelser, sier administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård.

Kommunalbanken fikk et resultat etter skatt i tredje kvartal på 73 millioner kroner, mot 250 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er preget av urealiserte tap på finansielle instrumenter i tredje kvartal på 260 millioner kroner. Det urealiserte tapet i 2014 skyldes hovedsakelig prisutviklingen i markedet for sikringsderivater og redusert kredittpåslag på Kommunalbankens egne obligasjoner i perioden.

Kommunalbankens utlånsportefølje ble i tredje kvartal redusert med 1,9 milliarder kroner, mot en økning på 1,3 milliarder kroner i samme periode i fjor. Akkumulert utlånsvekst hittil i 2014 er 2,0 prosent, mot 7,8 prosent i 2013. Banken opplever en økt etterspørsel etter lån med korte løpetider, men har i tråd med målsettingen valgt å være mindre aktiv i det helt korte segmentet av lånemarkedet i tredje kvartal.

VEKST I GRØNNE UTLÅN

Kommunalbanken opplever økt etterspørsel etter lån med grønn p.t.-rente og har hatt en vekst på 20 prosent hittil i 2014. Grønn p.t.-rente er lavere enn bankens ordinære p.t.-rente og tilbys blant annet til investeringer forankret i kommunenes energi- og klimaplaner.

- Vi er stolte over å kunne bidra til at kommuner får finansiert sine klimainvesteringer. Samtidig opplever vi en sterk økning internasjonalt etter klimavennlige investeringsprosjekter. Som en stor internasjonal aktør kan Kommunalbanken møte denne etterspørselen og samtidig bidra til at norske kommuner kan realisere sine energi- og klimaplaner, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

GOD TILGANG PÅ FINANSIERING

Banken har hatt en god likviditetssituasjon gjennom hele tredje kvartal og opplever god etterspørsel etter egne obligasjoner. Totalt er det utstedt nye obligasjoner for 96,8 milliarder kroner i 16 valutaer hittil i år.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter