Pressemelding andre kvartal 2015

Pressemelding
Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 404 millioner kroner i andre kvartal, mot 352 millioner i samme periode i 2014. Oppgangen skyldes gode marginer fra utlånsvirksomheten og likviditetsforvaltningen.

-  Kommunalbanken kan vise til en positiv utvikling av driften. Et solid resultat er med på å gi banken grunnlag for økte kapitalkrav og samtidig bygge kapasitet for fremtidige behov for langsiktig finansiering av lokale velferdsinvesteringer, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Resultatet etter skatt i andre kvartal var på 480 millioner kroner mot tre millioner kroner i samme periode i 2014. Kommunalbanken oppnår i kvartalet gode marginer fra både utlånsvirksomheten og likviditetsforvaltningen. Det ble resultatført urealiserte gevinster på finansielle instrumenter på 295 millioner kroner i andre kvartal, mot et urealisert tap på 317 millioner i andre kvartal i 2014. Gevinstene skyldes i hovedsak prisendringer for sikringsderivater knyttet til bankens innlån i kvartalet.

Mer langsiktige lån

Utlånsporteføljen ble redusert med 1,5 milliarder kroner i andre kvartal 2015 mot en økning på 2,5 milliarder kroner i samme periode i fjor. Kvartalet er preget av noe lavere låneetterspørsel og en reduksjon i bankens portefølje av utlån til sertifikatvilkår. Andelen utlån med løpetid over ett år har økt. Kommunalbankens samlede utlån utgjorde 253,1 milliarder kroner per 30. juni 2015. Siden årsskiftet har utlånsporteføljen økt med seks milliarder kroner.

-  Vi tydeliggjør vår posisjon som en langsiktig aktør i dette kvartalet. Vi har økt andelen langsiktige utlån til kommunesektoren og i april utstedte vi vårt lengste benchmark obligasjonslån i amerikanske dollar noensinne, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

I midten av april utstedte Kommunalbanken et 10-års benchmarklån i amerikanske dollar på en milliard dollar. Transaksjonen var betydelig overtegnet og oppnådde svært tilfredsstillende vilkår. I første halvår 2015 ble det totalt utstedt obligasjoner for 52,7 milliarder kroner i 11 valutaer, mot 79,4 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Bygger kapital

Kommunalbanken er i dag tilstrekkelig kapitalisert med hensyn til myndighetspålagte krav. Fra og med juli 2016 har Finansdepartementet besluttet å heve det motsykliske kapitalbufferkravet fra 1 prosent til 1,5 prosent. Kommunalbanken vil innrette virksomheten slik at kapitaliseringen oppfyller alle regulatoriske krav til enhver tid med tilfredsstillende margin.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter