Et sterkt resultat

Nyhet
Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 391 millioner kroner i tredje kvartal mot 368 millioner i samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økt forvaltningskapital og stabile marginer.

- Resultatmessig ble tredje kvartal meget solid og det er vi godt fornøyd med. Det gir oss godt grunnlag for å møte økte kapitalkrav og samtidig sikre at vi kan tilby lengre lån til gode vilkår som er kjernevirksomheten vår, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Kommunalbanken fikk et resultat etter skatt for tredje kvartal på572 millioner kroner, opp fra 73 millioner i samme periode i fjor. Resultatet er påvirket av urealiserte gevinster påfinansielle instrumenter på439 millioner kroner mot urealiserte tap på260 millioner i samme periode i 2014. Gevinstene skyldes i hovedsak økt uro i internasjonale kapitalmarkeder og påfølgende utgang i kredittpåslagene. Dette har gitt Kommunalbanken urealiserte gevinster påtidligere utstedte obligasjoner.

LANGSIKTIGE UTLÅN

Utlånsporteføljen ble noe redusert i tredje kvartal som følge av redusert låneetterspørsel etter lengre finansiering og en reduksjon i bankens portefølje av utlån til sertifikatvilkår.

 - Et godt resultat, økt aksjekapital og utstedelse av fondsobligasjon gjør at bankens egenkapital har økt med rundt tre milliarder kroner i 2015. Det gir grunnlag for videre utlånsvekst, sier Falkgård.

ØKT EGENKAPITAL

Innlånsaktiviteten i tredje kvartal 2015 har vært lavere enn vanlig, grunnet god likviditet.

Totalt ble det utstedt obligasjoner for 7,1 milliarder kroner.

Tellende ansvarlig kapital per 30. september 2015 utgjorde 12 511 millioner kroner, og ren kjernekapital 9 946 millioner.

Kommunalbanken oppnådde en avkastning påegenkapital på16,5 prosent i årets ni første måneder.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter