Førstekvartal viser gode marginer

Pressemelding
Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 502 millioner kroner i første kvartal mot 399 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes stabil underliggende drift og gode marginer på utlån og likviditetsplasseringer.

- Vi er godt fornøyd med tallene for første kvartal. Den underliggende driften er sterk slik gode marginer viser. Et godt resultat er viktig for å sikre at vi kan møte behovet for finansiering av viktige velferdsinvesteringer i norske kommuner og fylker fremover, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Kommunalbanken fikk et resultat etter skatt i første kvartal på 257 millioner kroner, opp fra 39 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen i resultat etter skatt skyldes økte netto renteinntekter og lavere urealiserte tap på finansielle instrumenter sammenliknet med første kvartal i 2015.

Vekst i lange utlån

Utbetaling av nye lån i første kvartal utgjorde 14,0 milliarder kroner mot 16,8 milliarder kroner i første kvartal 2015. Samlet hadde Kommunalbanken en utlånsvekst på 1,7 prosent, mot 3,0 prosent i samme periode i fjor. Kommunalbanken har valgt å prioritere lån med lengre løpetid og volumet av utlån med kort løpetid er blitt redusert i perioden.

- Vi opplever økende etterspørsel etter lån med lange løpetider. Samtidig ser vi at kapitalmarkedet fortsetter å spiller en viktig rolle i å finansiere sektorens investeringsbehov, sier Kristine Falkgård.

God likviditet

Innlånsaktiviteten i første kvartal har vært lavere enn tilsvarende periode i fjor grunnet god likviditet. Totalt ble det utstedt obligasjoner for om lag 20 milliarder kroner.  Til tross for et generelt krevende marked har Kommunalbanken sikret seg langsiktig finansiering på tilfredsstillende vilkår gjennom hele perioden.

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2016 var 14,91 prosent.  I første kvartal oppnådde Kommunalbanken en avkastning på egenkapital tilsvarende 9,6 prosent.

Les hele kvartalsrapporten.

 

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter