God underliggende drift

Pressemelding
Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 572 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 391 millioner kroner i samme periode i 2015. Økningen gjenspeiler god utlånsvekst og økte marginer innen bankens virksomhetsområder.

Resultat etter skatt i tredje kvartal var 198 millioner kroner, mot 572 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av urealiserte tap på 228 millioner kroner, mot en tilsvarende gevinst i samme periode i 2015. De urealiserte tapene stammer i første rekke fra innlån og tilhørende sikringsderivater, men også fra fastrentelån til kunder.

Siden instrumentene normalt holdes til forfall vil effekten på resultatet reverseres når instrumentene forfaller eller ved en reversering i markedsbevegelsene.

- Vi kan vise til solid underliggende drift og stabile marginer. Resultatet trekkes ned av urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter, men siden instrumentene normalt holdes til forfall vil effekten på resultatet reverseres når instrumentene forfaller eller ved en reversering i markedsbevegelsene, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Lavere gjeldsvekst i sektoren

I tredje kvartal ble det utbetalt 8,0 milliarder kroner i nye utlån, mot 5,6 milliarder kroner i tredje kvartal 2015. Den samlede etterspørselen etter nye lån i kommunesektoren holder seg på et lavere nivå enn tidligere år. Kommunalbankens utlånsportefølje var ved utgangen av kvartalet på 261,3 milliarder kroner, en økning på 2,7 prosent siden årsskiftet.

- Kommunalbanken forventer en lavere gjeldsvekst i sektoren i 2016. Vi ser god etterspørsel etter lån med lang løpetid samtidig som banken ikke prioriterer lånetilbud med kort løpetid, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken.

Moderat innlånsaktivitet

Innlånsaktiviteten i tredje kvartal har vært moderat grunnet god likviditet. Totalt ble det utstedt obligasjoner for om lag 16,0 milliarder kroner i ni valutaer i tredje kvartal mot 7,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. I september utstedte banken årets andre benchmarklån i amerikanske dollar, denne gang med fem års løpetid. Innlånet ble betydelig overtegnet. Kommunalbanken legger vekt på å ha en solid og variert investorbase og til enhver tid tilpasse seg mulighetene i markedene med mål om å sikre lavest mulige innlånskostnader. 

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av tredje kvartal 2016 var 15,96 prosent.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter