God underliggende drift

Pressemelding
Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 467 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 404 millioner kroner i samme periode i 2015. Økningen gjenspeiler god utlånsvekst og stabile marginer innen bankens virksomhetsområder.

Kommunalbanken fikk et resultat etter skatt i 2. kvartal 2016 på minus 203 millioner kroner, ned fra 480 millioner kroner i samme periode i fjor. Det negative resultatet i andre kvartal skyldes urealiserte tap på 697 millioner kroner, mot en gevinst på 295 millioner kroner i samme periode i fjor. De urealiserte tapene i andre kvartal stammer i første rekke fra innlån og tilhørende sikringsderivater, men også fra fastrentelån til kunder.

- Vi kan vise til solid underliggende drift og fortsatt god utlånsvekst også i andre kvartal. Resultatet trekkes ned av urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter, men siden instrumentene normalt holdes til forfall vil effekten på resultatet reverseres når instrumentene forfaller eller ved en reversering i markedsbevegelsene, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Styrker grønt lånetilbud

For første halvår ble det utbetalt 25,1 milliarder kroner i nye utlån, mot 24,7 milliarder kroner i tilsvarende periode i 2015. Samlet hadde Kommunalbanken en utlånsvekst på 3,4 prosent siden årsskiftet, mot 2,4 prosent i samme periode i fjor.

Siden 2010 har Kommunalbanken lånt ut 12 milliarder kroner til klimavennlige prosjekter i norske kommuner og fylkeskommuner. Slike grønne utlån i Kommunalbanken finansieres med grønne obligasjonslån, som er innlån øremerket finansiering av klimavennlige prosjekter. Det er god vekst i etterspørsel etter grønne obligasjoner internasjonalt fra investorer som vil sikre at midlene deres brukes til å ivareta miljøet og motarbeide klimaforandringer. Kommunalbanken tilbyr gunstige utlånsprodukter til prosjekter med en tydelig klimaambisjon. Fra og med juni i år har Kommunalbanken utvidet produktspekteret av utlån med grønn rente. 

- Skal Norge bli et lavutslippssamfunn innen relativt kort tid, må investeringene i offentlig sektor støtte opp om Norges bærekraftsmål. Vi ser det som en viktig del av vårt samfunnsansvar å bidra til at kommunene kan gjøre klimasmarte investeringer, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken.

God innlånsaktivitet

Totalt ble det utstedt obligasjoner for om lag 48,1 milliarder kroner i ti valutaer i første halvår mot 52,7 milliarder kroner i samme periode i fjor. I april utstedte banken sitt andre benchmarklån i euro, denne gang med ti års løpetid. I juni utstedte banken sitt hittil største flytende rente obligasjonslån pålydende 800 millioner amerikanske dollar. Begge innlån ble betydelig overtegnet. Kommunalbanken legger vekt på å ha en solid og variert investorbase og til enhver tid tilpasse seg mulighetene i markedene med mål om å sikre lavest mulige innlånskostnader innenfor rammen av finansieringsstrategien.  

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av andre kvartal 2016 var 15,42 prosent.

For ytterligere informasjon, se kvartalsrapporten her

KONTAKTPERSONER

Dokumenter