Stabil drift og et svært godt resultat

Årsresultat
Kommunalbankens netto renteinntekter i 2015 var på 1 642 millioner kroner, mot 1 515 millioner kroner i 2014. Bankens marginer på tvers av virksomheten har vært stabile og gode gjennom året. Resultatet er preget av urealiserte gevinster på finansielle instrumenter, som reverserer tapet fra året før. Bankens utlånsvekst for 2015 endte på tre prosent, som er på linje med 2014.

- Vi er meget godt fornøyd med resultatet fra driften for 2015. Det er godt over forventning, til tross for urolige markedsforhold. Vårt fokus har vært å bygge kapital gjennom året og det har vi klart. Dette vil sikre muligheten for tilsvarende utlånsvekst i 2016. Vi er fornøyde over at vi i år har økt andelen lån som er gitt til energi- og klimavennlige prosjekter, sier administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård.

Flere lange lån

Lave innlånskostnader og effektiv driftsform ligger til grunn for at Kommunalbanken kan sikre kommunal sektor langsiktige og fleksible finansieringsløsninger til effektive betingelser. Totalt ble det innvilget 591 nye utlån på til sammen 46,8 milliarder kroner i 2015. Ved utgangen av året var samlede utlån til kommunesektoren på 254,4 milliarder kroner. Utlånsporteføljen økte gjennom 2015 med 7,3 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 3,0 prosent. Utlån til miljø- og klimavennlige prosjekter i kommunesektoren har økt med 12,0 prosent i løpet av året. Utlånsaktiviteten i 2015 har vært tilpasset høyere kapitalkrav som banken møter fra 1. juli 2016. I løpet av 2015 innvilget Kommunalbanken 20,3 milliarder i nye utlån med over tre års løpetid.

- Alle fylkeskommuner og 98 prosent av alle landets kommuner har lån i Kommunalbanken. I tillegg kommer lån til en rekke kommunale- og interkommunale selskaper. Utlånsmarkedet er preget av god konkurranse hvor direkte finansiering fra kapitalmarkedet er økende. Kommunalbanken skal bidra til bærekraftig finansforvaltning i kommunesektoren som en del av vårt samfunnsansvar. Vi har i 2015 prioritert utlån med lengre løpetider, sier Falkgård.

Et resultat over forventning

Resultat etter skatt i 2015 var 1 870 millioner kroner mot 491 millioner kroner i 2014. Bankens marginer har vært stabile og gode gjennom året, slik at resultatet fra driften, kjerneresultatet, er bedre enn forventet.

Netto urealiserte gevinster på finansielle instrumenter bidro til en økning i resultat før skatt med 1 116 millioner kroner i 2015, noe som mer enn reverserer tapet på 734 millioner kroner i 2014. Gevinstene i 2015 skyldes i hovedsak økt uro i internasjonale kapitalmarkeder med påfølgende utgang i kredittpåslagene. Dette har gitt Kommunalbanken urealiserte gevinster på utestående obligasjonsgjeld utstedt med et lavere kredittpåslag.

Lavere innlånsvolum

Totale nye innlån for 2015 beløp seg til 68,6 milliarder kroner, noe som er 48,1 milliarder kroner lavere enn 2014. Kronesvekkelsen gjennom fjoråret førte til at bankens likviditet økte og banken hadde derfor mindre behov for nye innlån i 2015. Kommunalbanken har en god og diversifisert tilgang på innlåning med Japan som det største enkeltmarkedet i 2015. Totalt ble det tatt opp lån i 11 valutaer, inklusive to benchmark-obligasjonslån på totalt to milliarder amerikanske dollar og et grønt obligasjonslån øremerket miljøvennlige investeringer på 500 millioner amerikanske dollar.

Avkastningen på verdijustert egenkapital ble 20,8 prosent mot 6,1 prosent året før. Et resultat godt over forventning, tilført aksjekapital og utstedelse av fondsobligasjon gjør at bankens egenkapital har økt med 3,9 milliarder kroner i 2015.

Bla i årsrapporten for 2015 (ekstern lenke)

Last ned årsrapporten for 2015 (pdf)

KONTAKTPERSONER

Dokumenter