God inntjening

Pressemelding
Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 513 millioner kroner i tredje kvartal, mot 572 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes en nedjustering av rentenivået, samtidig som øvrig drift er stabil.

– Vi valgte tidligere i år å redusere marginene fordi bankens innlånskostnader er redusert de siste månedene. Sammen med stabil drift, er vi godt fornøyd med inntjeningen denne perioden, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

 Resultat etter skatt ble 272 millioner kroner mot 198 millioner kroner i fjor. Resultatforbedringen skyldes at urealiserte tap på finansielle instrumenter er lavere enn i samme kvartal i 2016. I tredjekvartal er de urealiserte tapene på 94 millioner kroner, og skyldes endringer i kredittpåslagene på bankens innlån. Bankens posisjoner holdes normalt til forfall, og urealiserte tap reverseres normalt ved en motsatt endring i markedsbevegelsene eller når posisjonen forfaller.

 Reduksjon i korte lån

I tredje kvartal ble det utbetalt 7,8 milliarder kroner i nye utlån. Det er en marginal nedgang sammenlignet med i fjor. Hittil i år er det utbetalt 35,9 milliarder i nye lån, mot 33,1 milliarder i 2016. Den løpende gjeldsveksten i kommunal sektor har gjennom tredje kvartal vært stigende, og trenden i etterspørselsmønsteret er mindre bruk av korte sertifikatlån og mer bruk av lån med løpetid fra ett til ti år.

 – Vi ser at trenden med en økning i lån med lengre løpetider fortsetter. Etter flere år med sterk vekst i bruk av kort finansiering velger flere kunder lån med lengre løpetider. Det mener vi er viktig for å redusere refinansieringsrisiko og få mer forutsigbarhet som låntaker, sier utlånsdirektør i Kommunalbanken, Lars Strøm Prestvik.

Om innlån

I løpet av tredje kvartal ble det totalt lånt inn 26,4 milliarder kroner, mot 16,0 milliarder i samme periode i 2016. I månedsskiftet august/september utstedte banken sitt første benchmark innlån i amerikanske dollar med to års løpetid. Lånet ble godt mottatt og vesentlig overtegnet. Rekordhøye 75 prosent av investorene bestod av sentralbanker og offentlige institusjoner.

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av tredje kvartal 2017 var på 17,58 prosent. 

 Klikk her for å lese kvartalsrapporten

KONTAKTPERSONER

Dokumenter