Gode marginer ga god utlånsvekst

Pressemelding
Kommunalbankens netto renteinntekter i 2016 var på 2 087 millioner kroner, mot 1 642 millioner kroner i 2015. Økningen gjenspeiler god utlånsvekst og vedvarende gode marginer. Totalt vokste utlånsporteføljen med 4,8 prosent i 2016.

- Vi er meget godt fornøyd med året som helhet. Vi har solid underliggende drift og gode marginer. Kundetilfredhetsundersøkelsen viser fornøyde kunder og at banken ivaretar en viktig rolle. I 2016 har vi gjort er et omfattende arbeid for å bli enda bedre på vårt arbeid med samfunnsansvar. Vi har lansert KBN Finans som digital kundeplattform for bedre oversikt og analysemuligheter som en del av vårt arbeid med ansvarlig kreditt. Vi har etablert et nytt grønt rammeverk i tråd med markedets beste praksis for utstedelse av obligasjoner som finansierer ambisiøse klimaprosjekter i norske kommuner, forteller administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård.

Resultatet etter skatt endte på 689 millioner kroner i 2016, mot 1 870 millioner kroner i 2015. Netto renteinntekter er økt fra 2015, noe som skyldes en kombinasjon av vedvarende gode marginer innenfor virksomheten gjennom store deler av 2016 og en sterk utlånsvekst tidlig i året. Resultatet preges i tillegg av urealiserte tap på 974 millioner kroner, som stammer fra verdiendringer for fastrenteutlån og derivatkontrakter som benyttes for å konvertere innlån til norske kroner. 

Vekst i utlån

Utlånsporteføljen vokste med 12,1 milliarder kroner i løpet av 2016, noe som gir en utlånsvekst på 4,8 prosent. Ved utgangen av året var samlede utlån til kommunesektoren på 266,6 milliarder kroner. 99 prosent av landets kommuner hadde ved årsskiftet lån i Kommunalbanken.

- God inntjening gjennom året har muliggjort en høyere utlånsvekst enn de to foregående årene samtidig som høyere kapitalkrav er blitt innfridd. Vi legger til grunn at sektoren vil ha store investeringsbehov også fremover.  Som kommunenes største långiver ønsker vi å møte finansieringsbehovene også i årene som kommer. Da må vi ivareta vår utlånskapasitet gjennom god lønnsomhet, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Kommunalbanken har finansiert nye investeringer og vesentlige oppgraderinger spesielt innenfor grunnskole, videregående opplæring samt vann- og avløpsområdet (VAR). Utlån til miljø- og klimavennlige prosjekter har økt med 11 prosent i 2016. Eksempler på prosjekter som i løpet av 2016 har fått grønn rente er Norges første plusshus-barnehage i Asker kommune, innovative løsninger innen vann og avløp på Nord-Jæren og Romerike samt Norges første sykehjem i massivtre i Frogn kommune.

Økt innlån og mer grønt

Totale innlån for 2016 beløp seg til 82,8 milliarder kroner, noe som er 14,1 milliarder kroner høyere enn i 2015. Kommunalbanken har en god og diversifisert tilgang på innlåning, med Japan, øvrige Asia, Europa og USA som de viktigste markedene. Totalt ble det tatt opp innlån i tolv valutaer i 2016.

Kommunalbanken la ut tre benchmarklån i 2016, i amerikanske dollar og euro. Kommunalbanken opplevde stor interesse fra investorene og alle lånene ble betydelig overtegnet. Kommunalbanken er den største norske utstederen av grønne obligasjoner. I oktober 2016 gjennomførte Kommunalbanken sin tredje grønne utstedelse, en obligasjon med fire års løpetid på 500 millioner amerikanske dollar.

- Det er en økende etterspørsel globalt etter samfunnsansvarlige investeringer og prosjekter med klimagevinst. Utvikling i retning av tallfesting av klimarisiko bidrar også til at klima får større oppmerksomhet blant finansmarkedsaktørene. Det er viktig for oss å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ønsker å utvikle beste praksis for klimarapportering for grønne obligasjoner - og samtidig støtte norske kommuner i realiseringen av viktige grønne velferdsprosjekter, sier Kristine Falkgård.

Les hele årsrapport 2016

Les samfunnsansvarsrapport 2016

KONTAKTPERSONER

Dokumenter