Sterk underliggende drift

Nyhet
Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på totalt 538 millioner kroner i andre kvartal, mot 467 millioner i samme periode i 2016. Resultat etter skatt endte på 90 millioner kroner og trekkes ned av urealiserte tap på finansielle instrumenter.

- Vi kan igjen vise til sterk underliggende drift og et godt kjerneresultat. Kommunalbankens utlånsmarginer har vært høye så langt i 2017. Det har vært nødvendig for å nå de nye kapitalkravene som trer i kraft 31. desember 2017, og for å møte kravet om 3 prosent uvektet egenkapitalandel fra 30. juni 2017, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Kommunalbankens resultat etter skatt i andre kvartal på 90 millioner kroner, mot et tap på 203 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet trekkes ned av urealiserte tap på finansielle instrumenter på 367 millioner kroner, mot et tilsvarende tap på 697 millioner kroner i samme periode i 2016. Tapene i andre kvartal skyldes i hovedsak endringer i kredittpåslagene på bankens innlån og endringer i prisene på sikringskontrakter banken benytter. Bankens finansielle instrumenter holdes normalt til forfall og urealiserte tap reverseres normalt ved en reversering i markedsbevegelsene eller når instrumentet forfaller.

Flere velger lengre lån
I andre kvartal ble det utbetalt 11,0 milliarder kroner i nye lån. Det er omtrent på samme nivå som i tilsvarende periode i 2016.  Veksttakten i kommunenes gjeldsopptak er blitt redusert de siste årene, og har nå en årlig vekst på under seks prosent. Siden årsskiftet har Kommunalbankens utlånsvekst til sektoren vært på 3,5 prosent. En stor del av veksten er kommet i lån med lengre løpetider.

- Trenden med svakere etterspørsel etter sertifikatfinansiering fortsetter i andre kvartal. Mange kunder har valgt å refinansiere korte lån til lån med lengre løpetider. Etter flere år med sterk vekst er kommunesektorens bruk av kort finansiering noe redusert, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Setter internasjonal standard

Innlånsaktiviteten i andre kvartal 2017 har vært noe høyere enn i tilsvarende periode i 2016 grunnet et høyere finansieringsbehov og positivt underliggende marked. Totalt er det utstedt obligasjoner for om lag 38 milliarder kroner fordelt på 50 låneopptak i andre kvartal, mot omlag 28 milliarder kroner i samme periode 2016.

Kommunalbanken ble i juni innvalgt i styret for Green Bond Principles (GBP), den ledende internasjonale bransjestandarden for grønne obligasjoner. Dette er en anerkjennelse av at Kommunalbanken var svært tidlig ute med grønne obligasjoner og en tiltro til at selskapet har den kompetansen som trengs for å bidra til å gjøre grønne obligasjoner mer utbredt.

- Grønne obligasjoner kan bli et viktig verktøy for å realisere et grønt skifte. Kommunalbankens engasjement vil bidra til å oppnå god finansiering tilpasset grønne prosjekter i kommunal sektor, sier administrerende direktør, Kristine Falkgård.

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av andre kvartal 2017 var på 16,85 prosent.

Les hele halvårsrapporten vår.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter