Budsjettrenter 2019-2022

Nyhet
Forslag til budsjettrenter til bruk for kommuner og fylkeskommuner for perioden 2019–2022 baserer seg som tidligere år på offentlig tilgjengelige prognoser og markedsrenter. I følgende analyse presenteres forslag til budsjettrenter for de fire kommende årene, med en påfølgende dekomponering av de ulike elementene som inngår i anbefalingen, samt et historisk tilbakeblikk på norske renter og kredittpåslag.

Vi deler budsjettrenten i følgende bestanddeler: 

  • Norges Banks styringsrente
  • Nibor-påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor
  • Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd Nibor

Kommunalbankens anbefaling er å bruke Norges Banks egne renteprognoser som et utgangspunkt for budsjettering av NIBOR 3 mnd framover.

For lange lån foreslås det å bruke et påslag på 0,60 prosentpoeng over NIBOR. Dette tilsvarer Kommunalbankens flytende margin på Nibor-lån. Over tid vil også Kommunalbankens PT-rente representere utviklingen i NIBOR og et påslag på 0,6 prosentpoeng.  Kunder som bruker ulike låneprodukter og helt eller delvis fast marginer, må ta hensyn til dette i sin budsjettering.

KBN Finans kan være et godt hjelpemiddel for å budsjettere rentekostnader i en låneportefølje med ulike type låneprodukter, inklusive effektene av lån med fast rente eller bruk av rentederivater.

Et alternativ som kan benyttes som utgangspunkt, er markedsprisingen av fremtidige renter (FRA-renter). I tabellen under viser vi Norges Banks anslag på Nibor (styringsrenten tillagt pengemarkedspåslaget), publisert 20.september 2018. I tillegg viser vi markedets prising av fremtidig Nibor gjennom forwardrenten (FRA-kurven). Det er her brukt årlige snittverdier, oppdatert 20 september 2018.

I perioden 2019–2021 er det derfor to ulike anslag som kan brukes som utgangspunkt. For 2022 er det kun markedsrenter som er tilgjengelig som anslag på en 3 mnd Nibor rente.

NIBORPÅSLAGET 

Norges Bank gir følgende beskrivelse av pengemarkedsrenten Nibor:

«Nibor skal uttrykke prisen på et usikret lån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. I sine kvoteringer tar bankene i Nibor-panelet utgangspunkt i hva et usikret lån mellom banker koster i amerikanske dollar, justert for kostnaden ved å konvertere lånet til norske kroner i valutaswapmarkedet. Konstruksjonen av Nibor som en valutaswaprente gjør at internasjonale forhold kan få stor betydning for den norske pengemarkedsrenten»

Påslaget i pengemarkedsrenten med tre måneders løpetid (3 mnd Nibor) har i perioder vært unormalt høy, mest på grunn av internasjonale effekter. De siste månendene har påslaget stabilisert seg på rundt 0,40 prosentpoeng, både grunnet normalisering i tilgangen på dollar, samt økt strukturell kronelikviditet. Med en styringsrente på 0,75 prosent og et påslag i pengemarkedsrenten på nært 40 basispunkter er dagens Nibor-fixing 1,12 %

Norges Bank legger til grunn et påslag i 3 mnd Nibor på 40 basispunkter ut prognoseperioden 2022, som er nært dagens nivå, men samtidig noe lavere enn forutsatt i forrige pengepolitiske rapport. I praksis vil likevel Nibor-påslaget svinge mye, grunnet internasjonale forhold.

Bruk av KBN finans i budsjetteringen

Fordelen ved å bruke KBN Finans i budsjetteringen, forutsatt at hele gjeldsporteføljen er lagt inn, er at det automatisk tas hensyn til at gjeldsporteføljen kan bestå av ulike typer renteprodukter, eventuelle derivater og at lån forfaller. Ved å legge inn kommende års låneopptak kan en også få inkludert disse i rentekostnadene i økonomiplanperioden.

Ved å basere seg på KBN Finans i budsjettetteringen er det FRA-rentene som blir basis for budsjetteringen. Det er nå kun små forskjeller mellom FRA-rentene og anslaget til Norges Bank. En må derfor selv vurdere om en skal forholde seg til FRA-renter, eller eventuelt korrigere for forskjellene mellom disse to anslagene.

Ved å benytte seg av «Rentescenario» er det også mulig å se konsekvenser av et høyere rentenivå enn hva FRA-rentene forventer. Eksempelvis kan du ved å legge inn 100 (basispunkter) se effekten av en ekstra renteøkning på 1 prosentpoeng.

Oppdaterte markedsrenter finnes til enhver tid i KBN Finans. Merk at tall for 3 mnd NIBOR på eksempelvis dn.no og oslobors.no er to dager gamle, mens KBN Finans blir oppdatert etter at ny 3 mnd NIBOR blir satt hver dag kl. 12.00

Ta eventuelt kontakt med kundeansvarlige i Kommunalbanken dersom du har behov for bistand i bruk av KBN Finans i budsjetteringen.

 

Her kan du lese om Norges Banks rentemøte og fremleggelsen av Pengepolitisk Rapport 3/2018

KONTAKTPERSONER

Dokumenter