Foreløpige budsjettrenter 2019-2022

Nyhet
Siden vi presenterte forslag til budsjettrenter for perioden 2018 - 2021 i oktober i fjor, så har både signaler fra sentralbanken og markedsrentene trukket i retning høyere renter fremover. Derfor kommer nå foreløpige budsjettrenter for 2019-2022 og en rentekommentar basert på siste rentemøte.

Som ventet holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,50 prosent ved rentemøtet torsdag 3. mai. Dette var et mellommøte uten publisering av nye prognoser.

Hovedstyrets vurdering er at risikobildet ikke har vesentlig endret seg siden forrige Pengepolitiske Rapport fra mars, og oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette i tråd med forventning.

Av mindre endringer siden sist er lavere inflasjon et av momentene som trekkes frem. Skulle inflasjonen de neste månedene avvike vesentlig fra forventning, så vil det kunne påvirke når neste renteendring vil komme. Norges Bank påpeker likevel at drivkreftene tilsier at inflasjonen vil øke fremover. Videre sier Norges Bank at en svekkelse av økonomiske nøkkeltall fra Europa og økte politiske spenninger med risiko for proteksjonisme, i sum bidrar til økt usikkerhet rundt vekstutsiktene fremover. Påslaget i den norske pengemarkedet har dessuten økt betraktelig siden årsskiftet, noe som flere økonomer mener kan medføre at bankene øker utlånsrentene tidligere enn antatt. Oljeprisen er høyere enn forventet, og kronekursen noe svakere enn utsiktene fra mars.

Det ventes derfor fortsatt at Norges Bank øker styringsrenten til 0,75 prosent på møtet i september. Markedsreaksjonene var beskjedne i etterkant, med en forsiktig kronestyrkelse og nært ingen utslag i markedsrenter.

Litt om utviklingen i Nibor hittil i år

Pengemarkedsrenten 3 måneders Nibor har hittil i 2018 vært en del høyere enn forventet. Styringsrenten i Norge har ligget uendret på 0,50 prosent siden mars 2016, men Nibor har siden da variert i intervallet mellom 0,71-1,21 prosent. Dagens Nibor ligger på 1,10 prosent som innebærer et påslag på 0,60 prosentpoeng. Pengemarkedspåslaget avhenger av den strukturelle tilgangen til kronelikviditet og internasjonale forhold ved at Nibor er konstruert som en valutabytterente. Økningen i påslaget gjennom 2018 tilskrives i stor grad særskilte forhold i det amerikanske pengemarkedet. Norges Bank legger til grunn i sine prognoser et påslag på 0,45 prosentpoeng ut sommeren 2018, deretter 0,40 prosentpoeng fremover. 

Foreløpige budsjettrenter 2019 - 2022

Vi benytter samtidig anledningen til å komme med foreløpige reviderte forslag til budsjettrenter for kommende budsjett og økonomiplanperiode. Nye forslag til budsjettrenter vil komme i august/september.

Siden vi presenterte forslag til budsjettrenter for perioden 2018 - 2021 i oktober i fjor, så har både signaler fra sentralbanken og markedsrentene trukket i retning høyere renter fremover.  Hittil i år har som nevnt Nibor ligget høyere enn hva som var ventet da vi oppdaterte budsjettrentene i fjor høst, derfor fremviser vi også økningen for inneværende år.

Som tidligere, så deler vi opp foreslått budsjettrente i følgende bestanddeler: Norges Banks egne anslag på styringsrente og Nibor-påslag, samt en kredittmargin uttrykt ved Kommunalbankens marginpåslag for Nibor-lån. For 2022 er det kun markedsrenter som er tilgjengelig som anslag på Nibor, derfor legges den til grunn. I tabellen viser vi samtidig forventet Nibor-rente fra Statistisk Sentralbyrå og markedsrentene, samt budsjettrentene som ble foreslått i oktober 2017.

 

Renter i KBN FINANS

I KBN Finans under markedsdata og prising, får du opp rentemarkedets forventning til løpende utvikling i Nibor 3 mnd ved å trykke på Implisitt kurve. Disse endrer seg hele tiden, men gir en indikasjon på markedets forventinger til fremtidig renteutvikling. 

Fremtiden for Nibor

Fredag 4. mai kunngjorde Norges Bank at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på alternative referanserenter i norske kroner. Det vil mest sannsynlig medføre at Nibor i fremtiden vil bli erstattet av en ny referanserente.

Systemet for fastsettelse av referanserenter er i endring internasjonalt, og det er svært viktig at Norge følger denne utviklingen. En rekke norske kommuner og bedrifter, inklusive Kommunalbanken, har Nibor knyttet til sine finansielle kontrakter. For å unngå økte kostnader er det derfor avgjørende at norske referanserenter er tilpasses den internasjonale utviklingen.

Kommunalbankens finansdirektør skrev et leserinnlegg om fremtidens referanserenter i Dagens Næringsliv 18. april.

Trykk her for å lese hele leserinnlegget.


Mer informasjon om Norges Banks arbeidsgruppe for fremtidens referanserente kan dere finne ved å følge linken:

https://www.norges-bank.no/Bank-og-marked/arbedsgruppe-arr/

 

P.S. Har du fått med deg at Kommunalbanken har strammet inn kravene til formulering av garantivedtak? Trykk her for å lese mer

KONTAKTPERSONER

Dokumenter