God solid drift og godt resultat

Økonomi
Kommunalbanken oppnådde netto renteinntekter på 495 millioner kroner i første kvartal 2018, mot 561 millioner kroner i samme periode i fjor. Utlån til klimavennlige prosjekter vokser sterkere enn bankens øvrige utlån i første kvartal.

Resultat etter skatt ble 474 millioner kroner mot 358 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Økningen påvirkes av urealiserte gevinster på finansielle instrumenter i motsetning til tap samme kvartal i fjor. Gevinstene stammer fra verdiendringer på bankens gjeld som følge av økte renter, og endring i markedsvilkårene for bankens valutabytteavtaler. 

– Vi oppnådde et godt resultat i første kvartalet som reflekterer en solid underliggende drift. Netto renteinntekter er noe lavere enn i samme periode i 2017 og skyldes at norske pengemarkedsrenter har økt i perioden, sier administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård. 

Lavere gjeldsvekst

Det ble utbetalt 9,1 milliarder kroner i nye utlån i første kvartal, mot 17,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes både lavere utlånsvekst og et lavere aktivitetsnivå i markedet for lån til sertifikatvilkår. Den løpende gjeldsveksten i kommunal sektor har vært fallende de siste årene. Ved utgangen av februar var gjeldsveksten for de siste tolv månedene på 4,5 prosent, ned fra 5,3 prosent ved årsskiftet. Samtidig viser gjennomgangen av kommunenes investeringsbudsjetter for 2018 et forventet investeringsnivå i år på nivå med 2017. 

– I første kvartal har vi opplevd en økende etterspørsel etter grønne lån som finansierer klimavennlige prosjekter. Det er veldig gledelig utvikling og signaliserer at det er en rekke prosjekter i sektoren med en tydelig klimaambisjon. Utover dette har etterspørselen i første kvartal vært jevnt fordelt på ulike løpetider og ulike låneprodukter, sier utlånsdirektør i Kommunalbanken, Lars Strøm Prestvik. 

God tilgang til innlån

I løpet av første kvartal lånte Kommunalbanken inn 54 milliarder kroner mot 47 milliarder kroner samme periode i 2017. Den økte innlånsaktiviteten skyldes større refinansieringsbehov og et positivt underliggende marked. Det største enkeltinnlånet i første kvartal var en femårig benchmark på 1,5 milliarder amerikanske dollar som ble utstedt i januar på. Lånet ble godt mottatt og vesentlig overtegnet. God tilgang til gunstige innlån er sentralt for at Kommunalbanken skal kunne tilby kommunal sektor stabil og rimelig finansiering. 

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av første kvartal 2018 var på 17,91 prosent. 

For ytterligere informasjon, se kvartalsrapporten her

KONTAKTPERSONER

Dokumenter