På tide å endre Norges viktigste tall

Økonomi
En arbeidsgruppe nedsatt av Norges Bank ser nå på mulige alternativer til dagens norske referanserente (Nibor). Som en stor aktør både i det norske og internasjonale kapitalmarkeder er Kommunalbanken en stor bruker av referanserenter og har derfor gitt sine innspill til arbeidsgruppen.

Tirsdag 20. november arrangerte arbeidsgruppen som er nedsatt av Norges Bank for å se på alternative referanserenter i norske kroner et seminar for det norske finansmiljøet. På seminaret ble arbeidsgruppens foreløpige arbeid presentert. I tillegg var en del større markedsaktører invitert til å holde innlegg, deriblant Kommunalbanken. Direktør for kapitalmarkeder i Kommunalbanken, Sigbjørn Birkeland, orienterte om bankens markedsaktivitet og synet på fremtidens referanserenter.

- Vi satte stor pris på å bli invitert. Jeg synes vi fikk formidlet at Kommunalbanken er en stor og solid aktør med faglig tyngde som har viktige bidrag og perspektiver på arbeidet med en ny referanserente, sier direktør for kapitalmarkeder, Sigbjørn Birkeland.

I sitt innlegg fortalte Birkeland om bankens mandat, virksomhetens størrelse og det internasjonale innlånsprogram, og fikk på den måten presentert hvor viktig fremtidens referanserente er for Kommunalbanken. Han poengterte at det er tre forhold som er viktige i arbeidet med reformen:

  • Fremtidens rente må være robust, markedsnær og forståelig for sluttbruker.
  • Den viktigste funksjonen er å koordinere prisingen av kreditt lokalt og internasjonalt.
  • Ulike måter å konstruere referanserentene på gir ulikt opphav til risiko.

Hvorfor tror du vi ble invitert til å holde et innlegg?

- Vi har vist at vi er godt posisjonert for å bidra både gjennom aktiv meningsutveksling i mediene, og gjennom presentasjoner og innlegg vi har holdt i ulike sammenhenger, sier Birkeland.

Selve grunnlaget for at Kommunalbanken har deltatt i denne debatten ble lagt da ulike avdelinger internt i banken sammen utarbeidet en analyse av fremtidens referanserenter. En del av dette arbeidet er også gjengitt i den høringsuttalelsen Kommunalbanken nå har sendt til arbeidsgruppen for alternative referanserenter (ARR).

En noe forkortet versjon av høringsuttalelsen kan leses her.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter