Norges Banks rentemøte og Pengepolitisk Rapport 3/2018

Nyhet

Norges Bank økte styringsrenten fra 0,50% til 0,75% på rentemøtet torsdag 20.september. Dette er den første renteøkningen i Norge på 7,5 år. Renteøkningen var i forkant tydelig signalisert ved de to foregående rentemøtene, så selve renteøkningen var derfor helt i tråd med markedets forventninger.

Derimot nedjusterte sentralbanken sine prognoser på fremtidig rentebane, noe som kom overraskende på markedsaktørene. Norges Bank fremhever at det er usikkerheten om virkningene av høyere rente som taler for å gå varsomt frem i rentesettingen, samtidig som innenlandsk etterspørsel og lønnsvekst ventes noe lavere enn tidligere anslått.

Rent teknisk ble rentebanen nært uendret for 2018, selv om sannsynligheten for en ny økning allerede i desember nå er fjernet. Videre ut senkes banen med 4-8 basispunkter i 2019/2020, og nedjusteres med 9 basispunkter i 2021. Rentebanen ved slutten av prognoseperioden (desember 2021) indikerer en styringsrente rundt 2%. Dette betyr fem ytterligere renteøkninger. De bekrefter at neste renteøkning vil mest sannsynlig skje i løpet av første kvartal 2019.

 

Det publiserte renteregnskapet skisserer hvilke faktorer som trakk rentebanen i hver sin retning.

Momenter som trakk rentebanen opp var:

  • Høyere oljepris
  • Høyere prisvekst
  • Svakere krone

Momenter som trakk rentebanen ned var:

  • Lavere vekst i innenlandsk etterspørsel kombinert med lavere boligprisvekst
  • Lavere lønnsomhet i bedriftene, som demper oppgangen i lønnsveksten fremover
  • Lavere internasjonale vekstutsikter
  • Usikkerhet om virkningene av høyere rente taler for en varsom og gradvis rentesetting

 

Norges Bank vektlegger at det er god vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav og kapasitetsutnyttingen er nært et normalnivå. Det forventes god konsumvekst, og betydelig økte oljeinvesteringer. De venter en BNP-vekst for fastlandsøkonomien på 2,5% både i 2018 og 2019, før den avtar til 1,2% i 2021. Norges Bank setter opp renten nå for å unngå en overopphetning av norsk økonomi.

Kjerneinflasjonen for juni ble overraskende høy på 1,9% versus en forventing på 1,5%. De oppjusterer anslagene for underliggende inflasjon for inneværende og neste år, samtidig som den nedjusteres ved slutten av prognoseperioden. Inflasjonen ventes derved å ligge nært, men under inflasjonsmålet på 2%.

De fremhever bekymringen knyttet til økt proteksjonisme, handelskrig og uro i fremvoksende markeder. Samtidig påpeker sentralbanksjefen under pressekonferansen at dette foreløpig ikke har preget finansmarkedene i vesentlig grad men har vært avgrenset til noen markeder og land. Kronen er ventet å styrke seg fremover.

Forventningene til Nibor og pengemarkedspåslaget nedjusteres noe for inneværende år, men forventes å ligge stabilt rundt 40 basispunkter over styringsrenten de neste årene. De legger til grunn at boliglånsrentene vil følge utviklingen i pengemarkedsrenten, og at den gjennomsnittlige boliglånsrenten vil øke fra 2,5% til 4% i 2021.

 

Den siste ukens kronestyrkelse tyder på at forventningene var en mer haukete sentralbank. Flere analytikere i de nordiske bankene hadde i forkant ventet en oppjustering av rentebanen, ved tolkningen om at utviklingen i norsk økonomi stort sett har overrasket på den positive siden juni-møtet. Kronen svekket seg umiddelbart nært 8 øre mot både dollar og euro etter publiseringen, men bevegelsen korrigerte seg noe ved slutten av dagen. EURNOK valutakurs ligger på torsdag ettermiddag 20.september på 9,58 og USDNOK på 8,15. Rentekurven falt med nært 5 basispunkter.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter