Solide resultater og vekst i lange lån

Årsresultat
Kommunalbanken innvilget 646 nye lån på totalt 55 milliarder kroner til finansiering av velferd i kommunesektoren i 2017. Utlånsporteføljen økte med 5,7 prosent, som er noe over samlet gjeldsvekst i sektoren i 2017. Bankens markedsandel har ligget stabilt i underkant av 50 prosent de siste årene. Banken har en særlig rolle i å tilby lånefinansiering med lang løpetid og har sett vekst i lange lån i 2017.

–Totalt sett har 2017 vært et svært bra år. Vi har hatt god inntjening fra vår kjernevirksomhet, i et år hvor vi har satt ned rentene og sett vekst i våre lange utlånsprodukter. Resultatet reflekterer gode underliggende markedsforhold og effektiv drift. I løpet av året har halvparten av bankens kunder tatt i bruk gjeldsforvaltningsportalen KBN Finans, og det er også disse kundene som var mest fornøyde med oss i årets kundeundersøkelse. I 2018 vil vi ha høy fokus på å videreutvikle KBN Finans og andre digitale verktøy for kundene, sier administrerende direktør i Kommunalbanken Kristine Falkgård.

Resultatet etter skatt endte på 1429 millioner kroner i 2017, mot 689 millioner kroner i 2016. Netto renteinntekter i 2017 var på 2162 millioner kroner, mot 2087 millioner kroner i 2016. Økningen skyldes en kombinasjon av gunstige innlånsbetingelser og en sterk utlånsvekst tidlig i året. Resultatet reduseres noe av urealiserte tap på 163 millioner kroner, som stammer fra verdiendringer for innlån og valutabytteavtaler som benyttes for å konvertere innlån til norske kroner.

Flere lange lån og mer grønt

Utlånsporteføljen vokste med 15,2 milliarder kroner i løpet av fjoråret, noe som gir en utlånsvekst på 5,7 prosent. Ved utgangen av 2017 hadde alle landets kommuner og fylkeskommuner samt Longyearbyen lokalstyre lån i Kommunalbanken, og det samlede utlånet utgjorde 281,7 milliarder kroner.

 – Kapitalmarkedet hadde også i 2017 god aktivitet i kommunale obligasjoner og sertifikater. Kommunalbanken er den viktigste tilbyderen av lange avdragsbaserte lån, og flere kunder har i løpet av 2017 refinansiert lån med kort løpetid over i lån med lang løpetid og avdrag. Det mener vi er en positiv utvikling, da det reduserer refinansieringsrisiko og gir låntaker mer forutsigbarhet. Kommunalbanken skal ivareta finansieringsbehovene til norske kommuner også i årene som kommer. God lønnsomhet gjør at vi er godt posisjonert til å møte morgensdagens velferdsinvesteringer, sier Falkgård.

I løpet av fjoråret ble det også betalt ut 1,65 milliarder kroner i nye grønne lån til 47 ulike prosjekter. Det utgjør en økning på sju prosent. Eksempler på prosjekter som er finansiert med grønn rente er nye Romsdal og Horten videregående skoler i massivtre, utvidelse av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, biogassanlegg på Grødaland i Rogaland, og elektrifisering av Båtsfjord havn i Finnmark.

Grønn finans på agendaen

I 2017 ble det totalt lånt inn 118,5 milliarder kroner, noe som er 35,7 milliarder kroner høyere enn året før. Kommunalbanken har en god og diversifisert tilgang på innlåning, med Asia, Europa og USA som de viktigste markedene. Totalt ble det tatt opp innlån i 13 valutaer i 2017.

Kommunalbanken la ut fire benchmarklån i amerikanske dollar og euro. Investorene viste stor interesse og alle lånene ble betydelig overtegnet. Kommunalbanken ønsker å ta en lederrolle i utviklingen av grønn finans i kraft av å være den største, norske utstederen av grønne obligasjoner. I november utstedte Kommunalbanken sin første grønne obligasjon i norske kroner. Obligasjonen var på totalt 1,35 milliarder kroner fordelt på to transjer med 10 og 15 års løpetid.

 – Vi har utstedt grønne obligasjoner i det internasjonale markedet siden 2010, og ønsket å gjøre dette tilgjengelig også for investorer i norske kroner. Det ble en god debut med stor interesse fra norske investorer.  Det er en økende etterspørsel globalt etter samfunnsansvarlige investeringer og prosjekter med klimagevinst, og vi ser at den norske interessen også øker. Vår interesse i grønn finans er drevet av at vi vil og skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, blant annet ved å støtte norske kommuner i realiseringen av nye investeringer som tar høyde for klimarisiko, sier Falkgård.

Trykk her for å lese årsrapporten 2017

KONTAKTPERSONER

Dokumenter