Høy låneetterspørsel under krevende markedsforhold

Pressemelding
Kommunalbanken AS (KBN) hadde en utlånsvekst på 7,3 prosent i 2018 mot 5,7 prosent i 2017. Mye av veksten kom mot slutten av året i en periode med urolige finansmarkeder. Utlån til miljø- og klimavennlige prosjekter økte med 7,3 milliarder kroner og utgjorde hele 36 prosent av den samlede utlånsveksten.

- Å sikre kundene stabil tilgang til lånefinansiering uavhengig av markedsforhold er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, sier administrerende direktør Kristine Falkgård i Kommunalbanken.

2018 var preget av tidvis urolige finansmarkeder. En høy låneetterspørsel fra kommunesektoren mot slutten av året medførte en utlånsvekst 7,3 prosent for 2018 mot 5,7 prosent i 2017. Bankens rolle er å  tilby attraktiv og langsiktig lånefinansiering uavhengig av markedsforholdene. I løpet av 2018 innvilget banken 661 nye lån på totalt 55,7 milliarder kroner. Lånene har blant annet gått til å finansiere investeringer i skoler, helse og omsorg, vann, avløp og renovasjon samt klimatilpasninger.

God inntjening
Resultatet etter skatt endte på 1 496 millioner kroner i 2018, mot 1 429 millioner kroner i 2017. Resultatet er påvirket av urealiserte gevinster fra verdsettelse av finansielle instrumenter. Netto renteinntekter bidro med 1 885 millioner kroner til et sterkt kjerneresultat på 1 194 millioner kroner mot 1 517 millioner kroner i 2017. KBNs egenkapitalavkastning endte på 11,9 prosent for 2018.

- KBN skal levere på høye forretningsmessige mål i tillegg til de sektorpolitiske. Resultatmessig ble 2018 et sterkt år med gunstige innlånspriser og høy etterspørsel etter våre produkter, sier Falkgård.

Sterk vekst i grønne utlån
Alle landets kommuner og fylkeskommuner hadde ved utgangen av året lån i KBN, i tillegg til en rekke kommunale og interkommunale selskaper. Utlån til miljø- og klimavennlige prosjekter utgjorde hele 36 prosent av den samlede utlånsveksten.

- Langsiktig arbeid med investorer, kunder og politiske beslutningstakere bidro til at KBN i 2018 opplevde den sterkeste grønne utlånsveksten noensinne. Resultatet reflekterer større bevissthet og økte klimaambisjoner blant våre kunder. KBN er stolt over å kunne bidra til at kundene våre lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

KBN har utarbeidet en egen miljøeffektrapport som viser klimaeffekten av bankens utlån til klimavennlige prosjekter i kommunesektoren. Rapporten kan leses her.

Solide finansielle resultater, effektiv drift, kontinuerlig tilstedeværelse og sterk vekst i grønne utlån til klimariktige prosjekter viser at KBN utfører sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Bankens egenkapital økte med 754 millioner kroner i 2018 til 15 421 millioner kroner, noe som gir en ren kjernekapitaldekning på 17,4 prosent.

Last ned KBNs årsrapport 2018 (pdf)

KONTAKTPERSONER

Dokumenter