Norges Banks rentemøte og Pengepolitisk Rapport 1-2019

Nyhet
Norges Bank økte styringsrenten fra 0,75% til 1,00% på rentemøtet torsdag 21. mars, og prognosen indikerer ytterligere renteøkning det neste halvåret. Rentebanen ble oppjustert med 14 basispunkter i fjerde kvartal 2019, og omtrent 20 basispunkter opp i 2020. Nedjusteringen for slutten av 2022 var på 25 basispunkter. Ny styringsrente ved utløpet av 2020 indikeres til 1,75%. Dette innebærer 3 renteøkninger fra dagens nivå.

Som ved forrige Pengepolitiske Rapport i desember ble rentebanen noe oppjustert på kortere sikt, men nedjustert på lengre sikt. Oppjusteringen på kort sikt ble begrunnet med sterk etterspørsel innenlands og en svak krone.

Det publiserte renteregnskapet skisserer hvilke faktorer som trakk rentebanen i hver sin retning.

Momenter som trakk rentebanen opp var:

  • Høyere oljepris, oljeinvestering og oljerelatert eksport
  • Svakere krone
  • Høyere innenlandsk etterspørsel
  • Høyere pris og lønnsvekst

Momenter som trakk rentebanen ned var:

  • Lavere internasjonale vekstutsikter og globale renter
  • Usikkerheten om utviklingen internasjonalt samt virkningene av høyere rente taler for en varsom og gradvis rentesetting

Norges Bank vektlegger at det er god vekst i norsk økonomi. Sysselsettingen har økt, og arbeidsledigheten har falt. Det vises til at kapasitetsutnyttingen er bedret og at produksjonsgapet nå er positivt.

Veksttakten i BNP tok seg noe opp i fjerde kvartal 2018, og anslås til 2,7% for 2019 (tidligere 2,3%). Utsiktene i fastlandsøkonomien forventes å være avtagende etter 2019. Dette begrunnes med en forventning om gradvis styrking av kronekursen og avtakende oljeinvesteringer.

Lønns-  og prisveksten har vært høyere enn tidligere anslått, hvor inflasjonen lå på 3% (KPI) og kjerneinflasjon på 2,6% (KPI-JAE) i februar. Kjerneinflasjonen for 2019 indikeres på 2,3%, som er noe over målet på 2%. Det påpekes at pengepolitikken er ekspansiv. Renteregnskapet tilsier en rask oppjustering av renten, men er tildelt en større andel i skjønnsposten enn tidligere knyttet til usikkerheten rundt internasjonale forhold. Settes renten for raskt opp, kan det bremse den økonomiske oppgangen slik at arbeidsledigheten øker og prisveksten blir for lav.

Forventningene til Nibor og pengemarkedspåslaget holdes uendret og forventes at 3 måneder Nibor skal ligge stabilt rundt 40 basispunkter over styringsrenten de neste årene. Boliglånsrenten har ikke blitt påvirket i like stor grad som forventet, men legger til grunn at den vil følge utviklingen i pengemarkedsrenten. Det forventes at gjennomsnittlig boliglånsrente vil øke fra dagens nivå på 2,6% til 3,5% i 2022.

Markedet korrigerte derimot ikke rentekurven vesentlig. Den korte enden ble løftet rundt 4-5 basispunkter, og de lange rentene gikk ned omtrent 4 basispunkter. Den mindre korrigeringen kan muligens betraktes som noe beskjeden, hvor Norges Bank indikerer ytterligere renteheving i år. Korrigeringen i den lange enden er i samsvar med rentebanen som har flatet ut i den lange enden.
I FRA-markedet prises det inn kun en ytterligere renteheving i år.

Kronen styrket seg umiddelbart nært 9 øre mot både dollar og euro etter publiseringen, men bevegelsen mot dollar korrigerte seg noe ved slutten av dagen. EURNOK valutakurs ligger på torsdag ettermiddag 21. mars på 9,61 og USDNOK på 8,46.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter