Langsiktig partner for lokal velferd

Kommunalbankens strategi 2018-2020

Kommunalbanken har en viktig samfunnsrolle som den største aktøren i markedet. Det stilles tydelige forventninger fra kunder, eiere og myndigheter. Kommunalbanken skal opptre langsiktig og ansvarlig og bidra til gode finansielle løsninger i kommunal sektor. Det forventes at vi er åpne, har en høy etisk standard og er en pådriver for utviklingen av samfunnsansvar.

Kommunalbanken skal være en langsiktig partner for norske kommuner og fylkeskommuner. Vi skal tilby attraktive finansieringsløsninger med utgangspunkt i en effektiv tilgang til kapitalmarkeder over hele verden. Gjennom finansiell kompetanse, digital samhandling og innsikt i kommunal sektor, skal vi bidra til at våre kunder lykkes i arbeidet med å utvikle best mulig velferd til innbyggerne.

KUNDE OG MARKED

Kommunalbanken skal være den viktigste finansieringspartneren for norske kommuner og fylkeskommuner.

Kommunalbanken skal tilby enkle og fleksible finansieringsløsninger i tråd med hver enkelt kundes behov. Gjennom innsikt, finansiell kompetanse og digitale verktøy skal vi bidra til at våre kunder kan vurdere finansiell risiko og velge de finansieringsløsninger som passer deres behov best.

Kommunalbanken skal bidra til at kundene lykkes med overgangen til et lavutslippssamfunn. Gjennom grønne lån skal vi være en pådriver for at flere og mer ambisiøse grønne investeringer gjennomføres.

Digitalisering vil være et hovedsatsingsområde for våre kunder i strategiperioden. Som største leverandør til kommunal sektor skal vi digitalisere vår egen interaksjon med våre kunder og bidra til forenkling i prosesser.  Nye digitale løsninger skal sikre kundene den beste kundeopplevelsen og øke deres finansielle innsikt og forståelse.

Vi skal i strategiperioden:

 • Utvikle digitale kanaler som forenkler administrative prosesser og muliggjør enkel, effektiv og hyppig dialog med kundene
 • Skape kundetilfredshet, lojalitet og merverdi ved å etablere en digital plattform, herunder å videreutvikle KBN Finans
 • Vurdere nye finansieringsløsninger for den digitale satsingen i kommunene
 • Tilpasset kundedialog for å sikre merverdi og verdiskapning for alle kommuner
 • Være en aktiv formidler av beste praksis innenfor finansieringer av velferdstjenester
 • Ha markedets beste grønne låneprodukt og høyeste kompetanse på grønn finans

Målsetningen for Kommunalbanken er å opprettholde en høy score på kundetilfredshet og ha en utlånsvekst som gir en markedsandel på rundt 50 prosent i strategiperioden.

FINANSIERING OG RISIKO

Kommunalbanken skal gjennom en sterk posisjon i kapitalmarkedet nasjonalt og internasjonalt sikre norske kommuner effektiv finansiering.

For å kunne tilby utlånsbetingelser som reflekterer kredittverdigheten til kommunal sektor må Kommunalbanken selv ha en særlig høy kredittverdighet. Kommunalbanken har som målsetning å opprettholde kredittrating på nivå med den norske stat (AAA).

Kommunalbankens virksomhet preges av lav risiko. Banken skal sikre finansieringen gjennom å spre innlån over de viktigste valutaene, over forskjellige investorgrupper og søke en jevn forfallsprofil tilpasset utlånenes løpetid.

For å kunne møte en krise i finansmarkedet og uforutsette utbetalinger skal banken ha en likviditetsreserve. Reserven skal investeres i likvide verdipapirer med høy kredittverdighet. Kommunalbanken skal ikke ta valuta- og renterisiko. Vi skal søke å begrense volatilitet i resultat og regulatoriske nøkkeltall.

Kommunalbanken er en stor aktør i markedet og det stilles krav til åpenhet og ansvarlig finansiering. Banken er en systemviktig finansinstitusjon på bakgrunn av samfunnsrollen og posisjonen som den største aktøren i markedet.

I strategiperioden skal vi:

 • Synliggjøre den viktige rollen banken har i det norske finansmarkedet
 • Etablere en tydelig posisjon i det norske markedet ved å utstede verdipapirer i norske kroner
 • Basere bankens innlån på åpne, utviklede og transparente markeder med tydelige prisingselementer
 • Videreutvikle et av markedets beste programmer for utstedelse av grønne obligasjoner og være en pådriver for utviklingen av dette markedet
 • Søke å forenkle finansieringsaktivitetene gjennom å redusere unødvendig kompleksitet, kostnad og risiko knyttet til innlån, beredskap og sikring
 • Tilpasse finansieringsaktiviteten med målsetning om lavest mulig transaksjons- og sikringskostnader og lav operasjonell risiko

 

ORGANISASJON OG KULTUR

Kommunalbanken skal være en anerkjent kunnskapsbedrift på finansiering og utvikling av finansieringsløsninger for norske kommuner.

Kommunalbanken er en liten organisasjon som håndterer store verdier. Det krever høy kompetanse i alle ledd. Risikostyring og overvåkning er sentrale oppgaver for virksomheten. Virksomheten er kritisk avhengig av robuste og effektive digitale verktøy.

I strategiperioden vil det være viktig å lykkes med å øke hele organisasjonens kundeinnsikt, digitale forståelse og kompetanse, og bygge en stolthet for den viktige samfunnsrollen vi har.

Dette skal vi lykkes med ved å:

 • Kommunalbanken skal ha en kultur preget av «Kunden først»-holdning og at vi tar samfunnsansvar
 • Utvikle en lærende organisasjon som søker å være i forkant av utviklingen
 • Utnytte spisskompetanse i alle deler av organisasjonen for å skape merverdi med utgangspunkt i kundenes behov
 • Vektlegge samarbeid og ta ansvar for å nå felles mål
 • For å frigjøre tid til direkte kundeoppfølging skal vi effektivisere driften ved å automatisere interne prosesser
 • Øke profileringen av banken overfor politikere, myndigheter og i arbeidsmarkedet
 • Det digitale skal være en viktig del av hvordan vi jobber og tenker

 

SAMFUNNSROLLE OG MYNDIGHETER

Kommunalbanken er et heleid statlig aksjeselskap som skal fungere som et virkemiddel for å sikre statens sektorpolitiske målsetninger.

Kommunalbanken har en sektorpolitisk funksjon for å sikre kommunale velferdsinvesteringer stabile og langsiktig lånefinansiering. Det stilles krav til lav risiko og evne til å bidra med lån uavhengig av økonomiske konjunkturer. Kommunal sektors høye kredittverdighet skal reflekteres i lånekostnaden. Kommunalbanken skal sikre alle kommuner uavhengig av størrelse lån til like betingelser. Kommunalbanken skal møte eiers krav til tilfredsstillende avkastning. For å legge til rette for dette er det viktig at banken er underlagt samme regulatoriske rammeverk som tilsvarende «promotional banks» i andre EU-stater. I strategiperioden skal vi:

 • Være en pådriver for et regulatorisk rammeverk i Norge som harmonerer og sikrer lik behandling av Kommunalbanken som institusjoner i andre EU-stater

Visualisering av strategien (pdf)

KONTAKTPERSONER

Dokumenter