Langsiktig partner for lokal velferd

Kommunalbankens strategi 2018-2020

Kommunalbanken har en viktig samfunnsrolle som den største aktøren i markedet. Det stilles tydelige forventninger fra kunder, eiere og myndigheter. Kommunalbanken skal opptre langsiktig og ansvarlig og bidra til gode finansielle løsninger i kommunal sektor. Det forventes at vi er åpne, har en høy etisk standard og er en pådriver for utviklingen av samfunnsansvar.

Kommunalbanken skal være en langsiktig partner for norske kommuner og fylkeskommuner. Vi skal tilby attraktive finansieringsløsninger med utgangspunkt i en effektiv tilgang til kapitalmarkeder over hele verden. Gjennom finansiell kompetanse, digital samhandling og innsikt i kommunal sektor, skal vi bidra til at våre kunder lykkes i arbeidet med å utvikle best mulig velferd til innbyggerne.

KBN skal være den viktigste finansieringspartneren for norske kommuner og fylkeskommuner. Vi skal sette kunden først i alt vi gjør.

KBN skal tilby enkle og fleksible finansieringsløsninger tilpasset hver enkelt kundes behov. Vi skal ha en aktiv dialog med våre kunder. Gjennom innsikt, finansiell kompetanse og digitale verktøy skal vi bidra til at våre kunder kan vurdere finansiell risiko og velge de finansieringsløsninger som passer deres behov best.

I strategiperioden skal vi:

 • Utvikle kundeorienterte løsninger som sikrer verdiskapning og merverdi for alle kunder
 • Være en aktiv formidler av beste praksis innenfor finansiering av velferdstjenester og ta rollen som en diskusjonspartner for våre kunder for dermed å skape merverdi i kunderelasjonen
 • Bidra til at kundene lykkes og at kundetilfredsheten er høy

 

Våre digitale løsninger skal sikre kundene den beste kundeopplevelsen.

Digitalisering vil være et hovedsatsingsområde i strategiperioden. Som største leverandør til kommunal sektor skal vi digitalisere vår egen interaksjon med våre kunder og bidra til enklere prosesser.  Nye digitale løsninger skal sikre kundene den beste kundeopplevelsen og øke deres finansielle innsikt og forståelse.

Vår virksomhet er kritisk avhengig av robuste og effektive digitale verktøy. For å frigjøre tid til direkte kundeoppfølging skal vi effektivisere driften ved å automatisere interne prosesser. Det digitale skal være en viktig del av hvordan vi jobber. Dette innebærer at interne prosesser og grensesnitt endres for å ta ut effektiviseringsgevinster. Informasjonssikkerhet skal ivaretas i alle digitale løsninger.

Vi skal i strategiperioden:

 • Utvikle digitale kanaler som forenkler administrative prosesser og muliggjør enkel, effektiv og hyppig dialog med kundene
 • Skape kundetilfredshet, lojalitet og merverdi ved å etablere en digital plattform, herunder å videreutvikle KBN Finans
 • Bruke ny teknologi for å forenkle og automatisere egen virksomhet
 • Våre interne arbeidsprosesser skal fornyes og tilpasses de teknologiske løsningene som velges

 

KBN skal gjennom en sterk posisjon i kapitalmarkedet nasjonalt og internasjonalt sikre norske kommuner effektiv finansiering.

Effektiv innlåning er grunnlaget for markedets beste utlånsprodukter. God markedsforståelse og relasjoner til investorer skal sikre bankens posisjon. Banken skal spre innlån over de viktigste valutaene, over forskjellige investorgrupper og søke en jevn forfallsprofil tilpasset utlånenes løpetid. Finansieringsaktiviteten har målsetning om lavest mulig transaksjons- og sikringskostnader og lav operasjonell risiko.

KBN er en liten organisasjon som håndterer store verdier. Det krever høy kompetanse i alle ledd. Risikostyring og overvåkning er sentrale oppgaver for virksomheten. Bankens innlån skal baseres på åpne, utviklede og transparente markeder med tydelige prisingselementer.

KBNs virksomhet preges av lav risiko. For å kunne møte en krise i finansmarkedet og uforutsette utbetalinger skal banken ha en likviditetsreserve. Reserven skal investeres i likvide verdipapirer med høy kredittverdighet. KBN skal begrense valuta- og renterisiko og redusere volatilitet i resultat og regulatoriske nøkkeltall.

I strategiperioden skal vi:

 • Synliggjøre den viktige rollen banken har i det norske finansmarkedet, og etablere en markedsposisjon gjennom å utstede verdipapirer i norske kroner
 • Utvikle vår ALM-styring (Asset Liability Matching) med et spesielt fokus på å utnytte dype og likvide markeder i finansieringen av korte forpliktelser som kontantutveksling ved sikkerhetsstillelse
 • Søke å forenkle finansieringsaktivitetene gjennom å redusere kompleksitet, kostnad og risiko knyttet til innlån, beredskap og sikring

 

KBN skal bidra til at kundene lykkes med overgangen til et lavutslippssamfunn.

KBN skal være blant de ledende finansinstitusjoner når det gjelder fokus på klimarisiko, bærekraft og grønne finansieringsløsninger. Gjennom grønne lån skal vi være en pådriver for flere ambisiøse grønne investeringer. Vi skal sette klimarisiko på dagsorden og jobbe både med klima som risiko inn i egen virksomhet og bidra til at både våre kunder setter fokus på egen klimarisiko

I strategiperioden skal vi:

 • Ha markedets beste grønne låneprodukt og være blant de ledende på grønn finans
 • Videreutvikle et av markedets beste programmer for utstedelse av grønne obligasjoner og være en pådriver for utviklingen av dette markedet
 • Være en pådriver for at klimarisiko tas inn i kommunenes beslutningsprosesser og investeringsplaner

 

KBN skal være en anerkjent kunnskapsbedrift på finansiering og utvikling av finansieringsløsninger for norske kommuner.

I strategiperioden vil det være viktig å lykkes med å øke hele organisasjonens kundeinnsikt, digitale forståelse og kompetanse, og bygge en stolthet for den viktige samfunnsrollen vi har.

KBN skal være en kunnskapsbedrift med sterke fagmiljøer og en kultur som preges av læring og søken etter å være i forkant av utviklingen. Vi vektlegger samarbeid og det å ta ansvar for å nå felles mål. For å sikre en kostnadseffektiv organisasjon vil fleksibilitet og intern mobilitet bli vektlagt.

I strategiperioden skal vi:

 • Sammen styrke vår kundeinnsikt
 • Fornye vår kompetanse for å være i forkant
 • Samarbeide tverrfaglig for å utnytte vår samlede kompetanse
 • Videreutvikle egne sterke fagmiljøer og øke kompetanse innen innkjøp, leverandørstyring og samarbeidsmodeller med eksterne organisasjoner

 

KBN skal opptre langsiktig og ansvarlig.

KBN skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Det forventes at vi er åpne, har en høy etisk standard og er en pådriver for utviklingen av samfunnsansvar.

KBNs virksomhet er innrettet mot finansiering av velferdsinvesteringer i lokalsamfunn over hele landet. Gjennom å være en langsiktig partner for lokal velferd har KBN et unikt utgangspunkt for å påvirke samfunnsutviklingen. Vi er bevisst dette ansvaret.

Vårt arbeid med samfunnsansvar er fokusert rundt vår kjernevirksomhet. En bærekraftig kommuneøkonomi og effektive og velfungerende finansmarkeder er viktige forutsetninger for vår virksomhet.

I strategiperioden skal vi:

 • Understøtte langsiktige og ansvarlige investeringer og en bærekraftig gjeldsforvaltning
 • Bruke vår markedsposisjon til å fremme åpne, transparente finansmarkeder
 • Stille høye forventninger til etisk og bærekraftig adferd hos oss selv og våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere
 • Ha en aktiv interessentdialog overfor politikere, myndigheter og organisasjoner

Les mer om Kommunalbankens strategi 2018-2020 (pdf)

KONTAKTPERSONER

Dokumenter