Samfunnsansvar

Kommunalbanken skal medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling og langsiktig verdiskaping gjennom ansvarlig forretningsdrift som ivaretar miljø, etikk og sosiale forhold.

Vårt arbeid med samfunnsansvar er basert på en utvidet interessentdialog med aktører som enten vesentlig berøres av Kommunalbankens virksomhet, eller som selv kan påvirke vår virksomhet på en vesentlig måte. Dette inkluderer eier, styret, kunder, tillitsvalgte og investorer.

Kommunalbanken rapporterer etter rammeverket i GRI. GRI samarbeider med FNs miljøprogram UNEP og FNs Global Compact. I tillegg til GRI skal Kommunalbanken følge anbefalingene i OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper der dette er relevant.

Du finner vår samfunnsansvarsrapport for 2017 og målene for 2018 i menyen til høyre

Vesentlighetsanalyse

KONTAKTPERSONER

Dokumenter