Mål for 2018

Om Kommunalbanken
Kommunalbanken ønsker å være ledende på vårt arbeid med samfunnsansvar og jobbet systematisk med dette i 2017. For 2018 har vi satt oss enda høyere mål.

Vi har satt oss følgende mål for 2018. Hele samfunnsansvarsrapporten finner du her.

Målsettinger for vårt arbeid med grønn finans er:

 • Vi skal bidra til å nå nasjonale målsettinger om et lavutslippssamfunn gjennom økt andel grønne utlån til prosjekter med tydelig klimaambisjon.
 • Vi skal bidra til å utvikle markedet for grønn finansiering gjennom grønne obligasjoner og påvirkning av internasjonal standardutvikling.

Målsettinger for vårt arbeid med kunnskapsdeling og ansvarlig kreditt:

 • Vi skal aktivt formidle informasjon om og bidra til økt innsikt i finansiell risikostyring og gjeldsforvaltning i kommunal sektor.
 • Vår utlånsvirksomhet skal understøtte en langsiktig og bærekraftig gjeldsforvaltning hos våre kunder.

Målsettinger for vårt arbeid med mangfold og likestilling:

 • Vi skal være en likestilt virksomhet og ha et mangfold blant våre ansatte.
 • Vi forventer at våre leverandører og kunder arbeider systematisk med mangfold og likestilling i sine organisasjoner og overfor sine underleverandører.

Målsettinger for vårt arbeid med leverandører:

 • Kommunalbanken har nulltoleranse for korrupsjon og hvitvasking og forventer det samme av våre leverandører og deres samarbeidspartnere.
 • Vi skal bidra til økt åpenhet om eierforhold og pengestrømmer.
 • Vi forventer at våre leverandørers arbeid med samfunnsansvar, herunder miljø, etikk, mangfold og likestilling gir dokumenterbare effekter og vi forventer at leverandører og deres samarbeidspartnere arbeider aktivt mot korrupsjon, hvitvasking og beskyttelse mot cyberkriminalitet.

Målsettinger for vårt arbeid med etikk:

 • Vi skal holde en høy etisk standard.
 • Vi forventer at ansatte i Kommunalbanken utviser etisk adferd i tråd med våre retningslinjer i sitt møte med kunder, kolleger, leverandører og andre relasjoner.
 • Vi forventer at ansatte i Kommunalbanken utviser aktsomhet og etisk adferd i det offentlige rom, herunder i sosiale medier.

Målsettinger for vårt arbeid med interessentdialog

 • Vi skal gjennomføre systematisk interessentdialog

KONTAKTPERSONER

Dokumenter