Overordnede retningslinjer for samfunnsansvar

Om Kommunalbanken
Sist endret i styret 13. desember 2018

  1. Formål

Formålet med retningslinjene er å operasjonalisere eiers og andre sentrale interessenters forventninger til bankens samfunnsansvar, samt etterleve Kommunalbankens verdier om å være en åpen og ansvarlig organisasjon. Det innebærer å etablere effektive og hensiktsmessige rutiner som sikrer en best mulig innsats innen samfunnsansvar.

  1. Definisjoner

Samfunnsansvar: Kommunalbankens ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten (Meld.St.27 (2013-2014))

  1. Roller og ansvar

Styret: Det er styret som har ansvar for virksomhetens samfunnsansvar. De fastsetter de overordnede retningslinjene for samfunnsansvar og årlige mål og tiltak.
Adm. direktør:Ansvarlig for å gjennomføre Kommunalbankens arbeid med samfunnsansvaret. Fastsetter utfyllende retningslinjer for arbeidet i administrasjonen og utpeker en bærekraftsansvarlig.
Ledergruppen: Lederne er ansvarlig for å påse at mål og tiltak operasjonaliseres i den enkelte avdeling.
Bærekraftsansvarlig: Bærekraftsansvarlig er en koordinerende og fagansvarlig ressurs, som har et særskilt ansvar for aktivt å følge utviklingen på området, foreslå mål og indikatorer for måloppnåelse, påse at det er etablert relevante prosesser som bistår organisasjonen på området, samt utarbeide samlet ekstern rapportering av bankens samfunnsansvar. Bærekraftsansvarlig rapporterer til administrerende direktør.

  1. Prinsipper og standarder

Kommunalbanken skal arbeide systematisk med samfunnsansvar og har som ambisjon å være ledende på sitt område.

Kommunalbanken skal følge anbefalingene i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper der dette er relevant, og følge retningslinjene til Global Reporting Initiative (GRI) for rapportering av bankens arbeid med samfunnsansvar.

Kommunalbanken skal tydelig kommunisere hvordan arbeidet med klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon og for åpenhet er innarbeidet i bankens forretningsstrategier, i den daglige drift og i forholdet til interessenter.

Kommunalbanken skal knytte seg til organisasjoner som kan bidra til utvikling, kompetansebygging og uavhengige vurderinger av bankens arbeid med samfunnsansvar.

Kommunalbanken skal bidra til økt velferd og grønn omstilling i kommunesektoren.

Kommunalbanken skal være en ansvarlig aktør i finansmarkedet.

  1. Overordnede krav

Kommunalbankens mål og tiltak innen samfunnsansvar skal integreres i bankens ordinære virksomhet der dialog med bankens interessenter skal gjennomføres jevnlig. Mål og tiltak skal utformes slik at eiers og andre sentrale interessenters forventning til Kommunalbanken møtes.

  1. Overordnede krav til gjennomføring og rapportering

Administrasjonen skal årlig utarbeide forslag til mål, aktiviteter og indikatorer for måloppnåelse som en særskilt del av virksomhetsplanen, herunder vise hvordan avdelingene har integrert samfunnsansvaret i aktivitetsplanene. Status rapporteres i ordinære kvartalsrapporter om virksomheten og risiko til styret.

Administrasjonen skal årlige utarbeide forslag til redegjørelse om samfunnsansvar. Redegjørelsen skal gjøres offentlig tilgjengelig i forbindelse med offentliggjøring av årsregnskapet. 

  1. Fullmakt

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fastsette utfyllende retningslinjer.

  1. Ikrafttreden og publisering

Disse overordnede retningslinjer for samfunnsansvar trer i kraft umiddelbart og publiseres på www.kommunalbanken.no.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter