Kunnskapsdeling og ansvarlig kreditt

Kommunalbanken skal bidra til en solid og bærekraftig økonomi- og finansforvaltning i kommunesektoren.

Gjennom kunnskapsdeling og dialog med våre kunder ønsker vi å understøtte høy bevissthet om finansielle problemstillinger knyttet til kommunal gjeldsforvaltning. Vår virksomhet skal fremme en sunn finansforvaltning og gode velferdstjenester i kommunesektoren.

Vårt mål er å være den aktøren som gir kommunesektoren best mulig beslutningsgrunnlag innen finansiering og gjeldsforvaltning. Til grunn for formidling av bankens utlån ligger et omfattende kredittvurderingsrammeverk av alle våre kunder. Vi ønsker å gjøre vår metode for kredittvurdering mer åpen og tilgjengelig for å bidra til økt transparens rundt våre vurderinger og gi våre kunder verdifull innsikt. Kommunalbankens produkter skal være enkle og transparente slik at kunden får god oversikt over fremtidige forpliktelser.

I 2016 lanserte Kommunalbanken gjeldstyringssystemet KBN Finans. Dette er et nettbasert verktøy som hjelper våre kunder med blant annet transaksjonsoversikt, analyse og rapportering av lån og rentesikringer. Med dette verktøyet får våre kunder anledning til å vurdere egne posisjoner og kommunens finansielle risikoer.

Måloppnåelse 2017

Tiltak 2017

Kommunalbanken har videreutviklet KBN Finans i 2017 og vil fortsette dette arbeidet i 2018 med en målsetting om at enkle digitale tjenester for våre kunder gir et bedre beslutningsgrunnlag og en effektiv saksbehandling.

Kommunalbanken gjennomfører regionale finansseminarer i store deler av Norge med aktuelle temaer knyttet til gjeldsforvaltning. Her blir det benyttet både interne og eksterne foredragsholdere samt enkelte bidrag fra kunder. Dette er en god arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling for kundene.

Mål 2018

Kommunalbanken har to overordnede målsettinger for vårt arbeid med kunnskapsdeling og ansvarlig kreditt:

  • Vi skal aktivt formidle informasjon om og bidra til økt innsikt i finansiell risikostyring og gjeldsforvaltning i kommunal sektor
  • Vår utlånsvirksomhet skal understøtte en langsiktig og bærekraftig gjeldsforvaltning hos våre kunder

KONTAKTPERSONER

Dokumenter