Etikk

Et sentralt element i Kommunalbankens samfunnsansvar er arbeidet med etikk. Alle ansatte og ledere skal opptre i samsvar med Kommunalbankens etiske retningslinjer. Det gjennomføres jevnlige samlinger for ansatte for økt bevisstgjøring samt dilemmatrening. De etiske retningslinjene skal gjøres kjent for alle nyansatte, for våre leverandører og kunder og er tilgjengelige på våre hjemmesider, på engelsk, norsk og japansk.

Kommunalbanken har nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering. Kommunalbanken har rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, og regler om hvordan et eventuelt varsel vil bli behandlet. Det er mulig å varsle via en ekstern varslingskanal. Denne muligheten sikrer at eksterne parter kan varsle, samt at det kan varsles anonymt hvor dette er ønskelig eller nødvendig.

Dette kapittelet er nytt for arbeidet i 2018, tidligere var etikk-rapporteringen underlagt kapittelet «Etikk, hvitvasking og antikorrupsjon».

Mål 2018

Kommunalbanken har tre overordnede målsettinger for vårt arbeid med etikk:

  • Vi skal holde en høy etisk standard
  • Vi forventer at ansatte i Kommunalbanken utviser etisk adferd i tråd med våre retningslinjer i sitt møte med kunder, kolleger, leverandører og andre relasjoner
  • Vi forventer at ansatte i Kommunalbanken utviser aktsomhet og etisk adferd i det offentlige rom, herunder i sosiale medier

KONTAKTPERSONER

Dokumenter