Administrerende direktørs forord

Kommunalbanken tilbyr kommuner og fylkeskommuner stabil og rimelig finansiering av velferdsinvesteringer, og er en av Norges største finansinstitusjoner målt i forvaltningskapital. I kjernen av vår virksomhet ligger samfunnsansvar. Det handler ikke bare om hva vi gjør, men også hvordan vi gjør det. Vi ønsker å bruke vår posisjon til å være en pådriver for etisk, klimamessig og økonomisk bærekraftig atferd hos kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter. Vi stiller høye forventninger til oss selv og andre. Det lever vi godt med.

Klimaendringene i møte med økonomien

Når vi rapporterer på samfunnsansvar for 2017 og setter oss mål for 2018, ser vi både bakover og fremover. Jeg er glad for å konstatere at vi har god måloppnåelse i 2017. I 2018 skal vi strekke oss enda lenger. Samfunnet står overfor betydelige utfordringer. Fremover må mer handle om bærekraft, klimamessig så vel som økonomisk. Jeg vil hevde at disse to er tett sammenvevde. Skal vi lykkes som velferdsnasjon i utvikling mot et grønnere samfunn må vi få mer ut av mindre. Kommunalbanken skal nettopp sørge for at viktige velferdsinvesteringer finansieres mest mulig effektivt. Velferdsinvesteringene banken finansierer i dag skal vare langt inn i lavutslippssamfunnet. Klimaforpliktelser og klimarisiko må derfor være en del av dagens beslutningsgrunnlag. Kommunalbanken ønsker at våre grønne låneprodukter skal fremme ambisiøse klimamålsettinger og adressere klimautfordringene i enhver kommunal investering. 

En langsiktig partner for lokal velferd

En viktig del av Kommunalbankens samfunnsansvar ligger i å bidra til en bærekraftig økonomi og gjeldsforvaltning for våre kunder, og å gjøre det på en effektiv og ansvarlig måte. Stikkordene for dette arbeidet i 2017 har vært digitalisering, bedre finansielt beslutningsgrunnlag og tett samarbeid.

Det handler om å sette kommunene i stand til å analysere sin egen økonomiske situasjon gjennom digitale løsninger, som KBN Finans. I tillegg er vi avhengige av å ha tett dialog og bli opplevd som en foretrukken langsiktig partner. Vi ønsker å bidra til at våre kunder har kunnskap som trygger deres evne til stabil velferdsproduksjon også neste gang det blåser opp til storm i verdens finansmarkeder.

Ansvar i verdikjeden

Kommunalbankens kultur skal kjennetegnes av høy etisk standard i alle ledd. Vi verdsetter mangfold og jobber aktivt for å fremme likestilling. I 2017 har vi særlig jobbet med å bli tydeligere overfor våre leverandører på våre forventninger knyttet til pengestrømmer, etikk, miljø, mangfold og likestilling. Leverandørene må fortelle oss hvordan de jobber og hvilke resultater de kan vise til. Et advokatfirma eller en bank som ikke er i stand til å vise gode resultater får ikke Kommunalbanken som kunde.

Vi skal reflektere samfunnet rundt oss

Kommunalbankens samfunnsansvar farges av endringene som skjer i samfunnet rundt oss. I 2017 har vi jobbet mye med etiske retningslinjer – også det som omhandler mobbing, trakassering og varsling. Vi anerkjenner #metoo-kampanjen og jeg mener kampanjen har fått frem svært viktige samfunnsspørsmål.

Mangfold er mer enn likestilling mellom kjønnene, og jeg er stolt over at Kommunalbankens ansatte representerer mange språk og nasjonaliteter. Det påvirker kulturen, arbeidsmiljøet og kompetansen positivt. Vi er avhengige av å tiltrekke oss de beste hodene og den beste kompetansen. Folk som tenker annerledes hjelper oss å ta de beste beslutningene, og engasjerte ansatte skaper en kultur for åpenhet og ansvar.

Jeg har tro på at dette vil hjelpe oss til å lykkes med å ivareta vårt samfunnsoppdrag og samfunnsansvar også i 2018.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter