Grønn Finans

Vi ønsker å bidra til at våre kunder velger klima- og miljøvennlige investeringer.

Dette bidrar vil til gjennom vårt grønne låneprogram, der vi låner inn penger gjennom grønne obligasjoner utstedt i norske og internasjonale kapitalmarkeder og låner dem ut igjen som grønne utlån til framtidsrettede investeringer i norske kommuner. Grønne utlån har en noe lavere rente enn ordinære utlån. Sammen med andre deler av det offentlige virkemiddelapparatet skal denne renterabatten bidra til å rette fokuset på ambisiøse, grønne investeringer. Kommunalbanken har tilbudt grønne utlån siden 2010.

Fra 2010 har Kommunalbanken utstedt grønne obligasjoner rettet mot japanske småsparere. I 2013 var banken den første finansinstitusjonen i Norden og en av få i verden som la ut et offentlig grønt obligasjonslån. I november 2017 utstedte vi to norske grønne obligasjoner: 750 millioner kroner med 10 års løpetid og 600 millioner kroner med 15 års løpetid. Dette var Kommunalbankens første utstedelse av grønne obligasjoner i norske kroner.

Vi følger International Capital Market Associations (ICMA) Green Bond Principles. Dette reflekteres i oppdateringen vi gjorde av rammeverket vårt for grønne obligasjoner (KBN Green Bond Framework) i 2016. I 2017 etablerte vi en grønn komité med interne og eksterne medlemmer. Komiteen fungerer som rådgivende organ for banken i arbeidet med å utvikle markedet og produkter for grønn finansiering. Vi utarbeider også årlige rapporter med effekter av prosjektene vi finansierer med grønne obligasjoner, miljøeffektrapporten.

Rammeverket vårt har fått gradering «Dark Green» av det uavhengige klimaforskningssenteret CICERO. Dette betyr at investorer og andre kan være trygge på at Kommunalbankens grønne obligasjoner finansierer investeringer i tråd med nasjonale målsettinger om et lavutslippssamfunn i 2050.

Måloppnåelse 2017 


Tiltak 2017

Opprettelse av norsk grønn obligasjon

Ny grønn obligasjon ble utstedt i november 2017. Obligasjonen var todelt: en transaksjon på 750 millioner kroner med 10 års løpetid, og en på 600 millioner kroner med 15 års løpetid. Dette var Kommunalbankens første grønne obligasjon i norske kroner.

 Øke grønne obligasjoner som andel av totale innlån

Over tid skal de grønne utlånene finansieres gjennom grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner utgjorde 1,2 prosent av totale innlån i 2017. Som følge av veksten i grønne utlån var det ved utgangen av 2017 rom for å øke grønne innlån ytterligere.

 Medlemsskap i ICMA/GBP

Sommeren 2017 ble Kommunalbanken valgt inn i Green Bond Principles (GBP) Executive Committee for en toårsperiode. GBP Executive Committee er det styrende organet til Green Bond Principles, og slik sett den øverste «autoriteten» i markedet for grønne obligasjoner. Organet jobber blant annet med årlige revisjoner av prinsippene for utstedelse av grønne obligasjoner. I 2017 ble Kommunalbanken medlem i GBP Impact Reporting Working Group, som er en teknisk arbeidsgruppe som jobber med å utvikle klima- og miljøeffektrapportering.

Mål 2018

Kommunalbanken har to overordnede målsettinger for vårt arbeid med grønn finans:

  • Vi skal bidra til å nå nasjonale målsettinger om et lavutslippssamfunn gjennom økt andel grønne utlån til prosjekter med tydelig klimaambisjon.
  • Vi skal bidra til å utvikle markedet for grønn finansiering gjennom grønne obligasjoner og påvirkning av internasjonal standardutvikling.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter