Interessentdialog

En av Kommunalbankens verdier er åpenhet. Som kunnskapsbedrift ønsker vi å kunne dele vår informasjon med våre interessenter innenfor rammen av lovbestemmelser, samt lytte til deres innspill.

Vi skal bidra til beste praksis innen god økonomistyring i kommunesektoren, kunnskap om kommuneøkonomi blant økonomistudenter og kunnskap om gjeldssituasjonen i kommunesektoren blant lokale og nasjonale beslutningstakere.

Vi skal lytte til våre interessenter gjennom å innhente innspill regelmessig og systematisk. Dette skal være premissgivende for bankens overordnede strategi- og kommunikasjonsarbeid og vårt arbeid med samfunnsansvar.

Et viktig arbeid som ble gjort i 2016 var vår omfattende interessentanalyse som danner grunnlag for vesentlighetsanalysen. Fremover vil vi jevnlig avstemme våre prioriteringer for samfunnsansvar med våre viktigste interessenter.

Måloppnåelse 2017

Mål 2018

Kommunalbanken har én overordnet målsetting for vårt arbeid med interessentdialog: 

  • Vi skal gjennomføre systematisk interessentdialog

 

Interessentliste

Våre interessenter kan både påvirke vår virksomhet og bli vesentlig berørt av virksomheten.

KUNDER

Våre kunder er kommuner og fylkeskommuner

MEDARBEIDERE

Samtlige ansatte i Kommunalbanken arbeider ved bankens lokaler i Oslo.

EIER

Kommunalbanken er et heleid statlig aksjeselskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig eierdepartement

MYNDIGHETER

Kommunalbanken er underlagt lover, reguleringer og tilsyn på lik linje med andre finansforetak.

INVESTORER

Vi omtaler kjøpere av våre obligasjonslån som investorer. Våre investorer er kapitalmarkedsaktører som pensjonsfond og statsbanker.

SAMFUNNET FOR ØVRIG

Kommunalbankens virksomhet påvirker samfunnet og derfor har vi tett dialog med interesseorganisasjoner, som KS og miljøstiftelsen Zero.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter