Leverandører

Kommunalbanken er avhengig av mange leverandører i vår virksomhet og foretar innkjøp av tjenester og varer av betydelig omfang.

Kommunalbanken har nulltoleranse for korrupsjon og hvitvasking og forventer det samme av våre leverandører og deres samarbeidspartnere

Vi forventer at våre leverandørers arbeid på samfunnsansvar, herunder miljø, etikk, mangfold og likestilling samt sosiale forhold gir dokumenterbare effekter. Kommunalbanken vektlegger leverandørers innsats og resultater – både hos seg og overfor deres samarbeidspartnere - i våre anskaffelser. Det samme gjelder arbeidet mot svindel fra cyberkriminelle.

Måloppnåelse 2017

 

Tiltak 2017

Kommunalbanken har et antikorrupsjonsprogram som oppfyller lovpålagte krav til slike programmer. Det gis jevnlig opplæring til alle ansatte i de etiske retningslinjene og temaer knyttet til etikk og korrupsjon. Opplæringen er variert og gis både i form av ansattesamlinger, e-læring og som direkte dialog med avdelingene. Det gjennomføres dilemmatrening for alle nyansatte.

E-læringsprogrammet som ble gjennomført i 2016 hadde en deltakelse på rundt 70 prosent av alle ansatte. Deltakelsen anses som god, men det er et mål å øke andelen ytterligere når ny e-læring gjennomføres i løpet av 2018. Det gis alltid opplæring til nyansatte med egen sesjon med fokus på etiske problemstillinger med relevans for arbeid i Kommunalbanken.

Administrerende direktør og ledergruppen i Kommunalbanken har blitt gitt samme trening som de øvrige ansatte. Det gjennomføres risikovurderinger minst årlig knyttet til blant annet korrupsjon, hvitvasking og misligheter. Disse risikovurderingene legger grunnlaget for hvilke ytterligere aktiviteter som skal prioriteres innenfor områder knyttet til etikk og korrupsjon.

En viktig målsetting for anti-korrupsjonsarbeidet er å sikre transparens i pengestrømmen. Kommunalbanken arbeider for økt åpenhet rundt investorallokering i obligasjonsmarkedet. Forretningsforbindelser som er involvert i hvitvasking, korrupsjon og skattekriminalitet kan medføre omdømmerisiko for Kommunalbanken. Tilstrekkelig kunnskap om forretningsforbindelser er derfor grunnleggende, slik at eventuell risiko kan identifiseres og håndteres. For å ivareta dette har Kommunalbanken etablert rutiner for kontroll av forretningsforbindelser. Dette gjennomføres i forkant av etablering av nye forretningsrelasjoner og løpende, etter en risikobasert vurdering.

Leverandørers arbeid på samfunnsansvar, herunder miljø, etikk, mangfold og likestilling og sosiale forhold er vektlagt som valgkriterier i alle anskaffelsesprosesser av vesentlig omfang. Leverandørers arbeid mot svindelforsøk fra cyberkriminelle er vektlagt i alle anskaffelsesprosesser der dette er relevant.

Mål 2018

Kommunalbanken har fire overordnede målsettinger for vårt arbeid:

  • Kommunalbanken har nulltoleranse for korrupsjon og hvitvasking og forventer det samme av våre leverandører og deres samarbeidspartnere.
  • Vi skal bidra til økt åpenhet om eierforhold og pengestrømmer.
  • Vi forventer at våre leverandørers arbeid med samfunnsansvar, herunder miljø, etikk, mangfold og likestilling gir dokumenterbare effekter og vi forventer at leverandører og deres samarbeidspartnere arbeider aktivt mot korrupsjon, hvitvasking og beskyttelse mot cyberkriminalitet.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter