Mangfold og likestilling

Kommunalbanken jobber målrettet og systematisk for å sikre mangfold og likestilling i egen organisasjon.

Kommunalbanken skal sikre langsiktig verdiskaping ved å gjøre nytte av et mangfold av kompetanse, bakgrunn og erfaring. Kommunalbanken skal arbeide målrettet og systematisk for å sikre mangfold og likestilling i egen organisasjon og velge leverandører og samarbeidspartnere som kan dokumentere resultater av sitt arbeid for mangfold og likestilling.

Målsettingen er å oppnå kjønnsbalanse på alle nivåer og i alle enheter. Kjønnsbalansen samlet i banken skal være 40 prosent. Kommunalbankens medarbeidere skal likebehandles og det legges til rette for samme muligheter til faglig og personlig utvikling og avansement for alle ansatte. Ikke-norsktalende medarbeidere tilbys norskopplæring. Arbeidet med mangfold og likestilling inngår også i lederutviklingen, og temaet er tatt inn i møtene for alle personalledere i Kommunalbanken. Etterfølgerplanleggingen til lederstillinger og til kritiske funksjoner har som målsetting at disse kan utøves av interne kandidater av begge kjønn.

Bankens godtgjørelsesordning skal være konkurransedyktig i bank- og finanssektoren, men ikke lønnsledende. For å motvirke systematiske forskjeller i lønn med bakgrunn i kjønn, gjøres en ekstra kontroll ved endelig lønnsregulering og eventuelt en justering dersom det identifiseres avvik. Ordningen med fleksibel arbeidstid skal legge forholdene til rette for medarbeidere med omsorgsansvar i hjemmet.

Måloppnåelse 2017

 

Tiltak 2017

Arbeidet for mangfold og likestilling har blitt lagt til grunn i alle rekrutteringsprosesser, medarbeider- og lederevalueringer, samt lønnsfastsettelser. Ved rekruttering og endringer i sammensetning av ledergrupper og organisatoriske enheter har det blitt lagt særskilt vekt på kjønnsbalanse. Best kvalifiserte kvinne og mann har i alle rekrutteringsprosesser blitt identifisert og vurdert.

 Sammensetningen av Kommunalbankens medarbeidere har blitt noe mer diversifisert hva gjelder internasjonal bakgrunn eller erfaring i løpet av 2017, mens alderssammensetningen er om lag uendret.

 Leverandørers arbeid med mangfold og likestilling er tatt inn som et eksplisitt kriterium for valg av leverandører i anskaffelsesprosessene. Arbeidet må dokumenteres. I 2017 ble dette kriteriet anvendt og det var utslagsgivende i minst én av de større prosessene.  

Mål 2018

Kommunalbanken har to overordnede målsettinger for vårt arbeid med mangfold og likestilling:

  • Vi skal være en likestilt virksomhet og ha et mangfold blant våre ansatte.
  • Vi forventer at våre leverandører og kunder arbeider systematisk med mangfold og likestilling i sine organisasjoner og overfor sine underleverandører

I tillegg skal følgende KPIer rapporteres i Samfunnsansvarsrapporten:

  • Kjønnsfordeling på alle nivåer og enheter
  • Kvinners andel av menns lønn i ulike stillingskategorier
  • Kjønnsbalansen samlet blant bankens ansatte

KONTAKTPERSONER

Dokumenter