Hvordan vi jobber med samfunnsansvar

Kommunalbanken ønsker å være ledende innenfor vårt område, og har i 2017 jobbet systematisk med samfunnsansvar og rapportering på samfunnsansvar.

Ved årsskiftet 2015/2016 ble det utført en gap-analyse av Kommunalbankens arbeid sett opp mot forventningene i statens eiermelding (Meld. St 27 (2013-2014)). Denne analysen er en del av Kommunalbankens arbeid med samfunnsansvar.

Kommunalbankens arbeid med samfunnsansvar er basert på en utvidet interessentdialog med aktører som enten vesentlig berøres av Kommunalbankens virksomhet, eller som selv kan påvirke vår virksomhet på en vesentlig måte. Dette inkluderer eier, styret, kunder, tillitsvalgte og investorer. Interessentdialogen ble sist gjennomført i 2016.

Kommunalbanken kartlegger løpende eventuelle nye signaler og forventninger fra eier, endringer i nasjonale og internasjonale standarder som påvirker beste praksis, utviklingen av normer og holdninger av betydning for våre interessenter med mål om å være i front innenfor våre utpekte områder for samfunnsansvar. Kommunalbankens samfunnsansvar er forankret i retningslinjer og rapportert etter bredt aksepterte rapporteringsformer innen samfunnsansvar.

Rapporteringsstandarden vi følger fra 2016 er Global Reporting Initiative (GRI) G4 Core. GRI samarbeider med FNs miljøprogram UNEP og FNs Global Compact. De fleste tema vil dekkes i denne rapporten, men hele tabellen over indikatorer finner dere her. I tillegg til GRI G4 skal Kommunalbanken følge anbefalingene i OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper der dette er relevant.

Kommunalbanken skal kommunisere tydelig hvordan arbeidet med klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeid mot korrupsjon og for åpenhet er

innarbeidet i bankens forretningsstrategier, i den daglige driften og i forholdet til interessentene.

Styret har ansvaret for selskapets samfunnsansvar og Kommunalbanken vil rapportere på sitt arbeid årlig.

Mål og gjennomførte tiltak i 2017

Kommunalbankens arbeid skal sikre god praksis for rapportering, at sentrale kjernetema blir håndtert og rett fokus for påvirkning gjennom egen forretningsvirksomhet. Målet er oppnådd gjennom interessentdialog og GRI-rapportering.

 

KONTAKTPERSONER

Dokumenter