Vesentlighetsanalyse

En vesentlighetsanalyse identifiserer de relevante temaene for virksomheten og setter rammene for både aktiviteter og rapportering.

For bedre å forstå våre viktigste interessenters forventninger og hvordan vi bør prioritere vårt samfunnsansvarsarbeid, gjennomførte vi i 2016 en vesentlighetsanalyse. I 2017 ble vesentlighetsanalysen gjennomgått og oppdateringer og endringer vurdert. Som en følge av dette har de prioriterte områdene blitt justert.

Temaene “grønn finans” samt «kunnskapsdeling og ansvarlig kreditt» vil bli prioritet særlig høyt, ut fra en antakelse om at det er innenfor disse områdene Kommunalbanken har en særlig mulighet til å utgjøre en forskjell. Temaene «etikk» og «interessentdialog er i år skilt ut i et egne kapitler.

“Grønn finans“, “mangfold og likestilling”, “etikk, hvitvasking, antikorrupsjon og skatteunndragelse”, “ansvarlig kreditt” samt “kunnskapsdeling og interessentdialog” hadde spesifikke mål for 2017 og måloppnåelsen på disse områdene er beskrevet i rapporten.

De fargekodede temaene på høyre side av den stiplede streken i figuren vil være i fokus i vårt videre arbeid. Disse er fordelt i seks ulike temaer som også vil fungere som kapitler i samfunnsansvarsrapporten.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter