Avfallshåndtering

Dette er kriteriene for avfallshåndteringsprosjekter som skal finansieres med grønne lån i Kommunalbanken.

Formålet med investeringer i denne kategorien er å sikre en bærekraftig, energieffektiv og ressursbevarende avfallshåndtering.

Kategorien omfatter oppgradering av gamle eller bygging av nye avfallshåndteringsanlegg, bygging av biogassanlegg, systemer for avfallsinnsamling som minimerer transportbehovet, renovasjonsbiler som går på fornybart drivstoff, karbonfangstanlegg.

Grønt lån betinger at investeringen fører til en forbedring av avfallshåndteringskjeden, for eksempel gjennom høyere gjenvinningsgrad, redusert bruk av forbrenning, reduserte CO2-utslipp, reduksjon i transportbehov eller bedre utnytting av ressurser. Investeringen skal bidra til at søker oppfyller relevante retningslinjer som for eksempel gjeldende EU-direktiver. Vedlikehold eller utskifting av anlegg og utstyr uten en tydelig miljøgevinst kvalifiserer ikke til grønt lån.

Fullstendige kriterier for tildeling av grønne lån finnes i kriteriedokumentet vårt (pdf åpnes i ny fane).

Romerike Avfallsforedling (ROAF) har oppgradert sorteringsanlegget med blant annet helautomatisk utsortering av plast fra restavfallet. Anlegget håndterer avfall fra 126 500 husstander. Foto: ROAF /Tom E. Jensen

KONTAKTPERSONER

Dokumenter