Fornybar energi

Dette er kriteriene for fornybare energiprosjekter som skal finansieres med grønne lån i Kommunalbanken.

Formålet med investeringer i denne kategorien er å utnytte energipotensialet som finnes i sol, vind, bakken, sjø, biomateriale og andre fornybare energibærere, og slik erstatte energi fra fossile brensler og andre utslippsgenererende energikilder.

Eksempler på prosjekter er solcelleanlegg, jordvarmebrønn, vindmøller, bølgekraftanlegg, fossilfrie fjernvarmeanlegg.

Produksjonsanlegget bør kun benytte ikke-fossile, fornybare energikilder til både grunn- og spisslast. Fjernvarmeanlegg kan benytte forbrenning av avfall og overskuddsvarme fra andre prosesser. Bruk av mineralbasert reserve i for eksempel i nær- og fjernvarmesystemer kan godtas i en tydelig definert reservesituasjon.

Fullstendige kriterier for tildeling av grønne lån finnes i kriteriedokumentet vårt (pdf åpnes i ny fane).

Grønn energi finansiert med grønt lån: IVAR IKS’ biogassanlegg på Grødaland vil kunne produsere cirka 65 GWh med biogass hvert år.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter