Kommunal garanti

Om Kommunalbanken
Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.

Reglene om kausjoner og annen økonomisk garanti finnes i kommunelovens § 51 og Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Det er viktig å merke seg er at det ikke er anledning til å stille kausjon eller annen økonomisk garanti til næringsvirksomhet. Garantier over kr 500.000 skal godkjennes av fylkesmannen. 

SELVSKYLDNERKAUSJON

Kommunalbanken tilbyr kun lån til selskaper eller andre typer organisasjoner dersom det foreligger garanti i form av selvskyldnerkausjon fra en kommune eller fylkeskommune. Selvskyldnerkausjonen skal dekke hele lånets hovedstol med tillegg av 10 % av den til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Selvskyldnerkausjonen skal ha en varighet på lånets løpetid med et tillegg av 2 år. Selvskyldnerkausjon innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntaker

Bankens kapitaldekningsreglene sier at lån med selvskyldnerkausjon risikovektes på lik linje som utlån til kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at slike lån oppnår samme gode rentebetingelser som lån gitt til en kommune.

KRAV TIL EN SELVSKYLDNERKAUSJON

Kommunalbanken krever utskrift fra protokoll som viser at det foreligger et ubetinget kommunalt eller fylkeskommunalt vedtak om selvskyldnerkausjon (dvs. et vedtak uten forbehold) i overenstemmelse følgende punkter:

  1. Y kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr X som (debitor) tar opp til (prosjektnavn).

  2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. X kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (X kroner + 10 %).

  3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter Z år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

Forklaring:

X kroner er lik lånets hovedstol.

10 % beregnes av gjeldende hovedstol til enhver tid og er den prosentsats banken krever. Kommunens maksimale garantiansvar er lik lånets hovedstol ved opptak med tillegg av 10 %. Eksempel: Ved garanti for lån kr 5 mill. med tillegg av 10 % for renter og omkostninger, vil det maksimale garantiansvar være kr 5,5 mill.

Z år er lik lånets løpetid (maks. låneobjektets levetid).
Tillegget på 2 år er det maksimalt tillatte.

Kommunalbanken krever dessuten kopi av gyldig og uforbeholden godkjenning av kausjonsvedtaket fra fylkesmannen, som oppfyller kravene i og i medhold av kommuneloven § 51.

Eventuelle rettigheter og forpliktelser mellom garantist og låntaker må eventuelt reguleres i en separat regressavtale.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter