Låneprodukter og priser

Kommunalbankens kjerneprodukt er lange lån med enten p.t.-rente, fast rente eller flytende rente tilknyttet 3-måneders Nibor. Vi har stor fleksibilitet til å skreddersy finansieringsløsninger for kundene våre.

Vi kan tilby …

  • Løpetid fra tre måneder til 40 år
  • Fra full avdragsfrihet til ordinære serielån
  • Flytende rente enten basert på p.t. eller 3 måneders NIBOR
  • Fastrente fra ett år til 10 år
  • Forhåndsbinding av rente eller andre typer fastrentevarianter
  • Flytende margin eller fast margin i inntil 10 år
  • 10 basispunkter (0,1 prosent) avslag på p.t.-, Nibor- eller fastrente ved finansiering av klimavennlige investeringer

Din kundekontakt hjelper til med å finne fram til en finansieringsløsning som er tilpasset deres lånebehov, ønsket renteeksponering og refinansieringsrisiko.

PRISER fra 3. aPRIL 2018

Vår ordinære p.t.-rente er 1,7 %.

Vi tilbyr grønn rente på 1,6 % til klimavennlige investeringer.

Påslag på lån med Nibor-tilknytning er 0,6 %.

Påslag på grønne lån med Nibor-tilknytning er 0,5 %.

Kommunalbankens AAA-rating gir oss en attraktiv posisjon i det internasjonale kapitalmarkedet. Dette gir oss mulighet til å tilby svært konkurransedyktige lånevilkår fra de helt korte til de lange løpetidene.

Våre lån er gebyrfrie.

Ta kontakt med din kundekontakt for å få et tilbud tilpasset lånebehovet.

RENTESIKRING

Kommunalbanken tilbyr ikke separate rentesikringskontrakter (rentederivater), men kan integrere en tilsvarende løsning direkte i et lån. Kunden oppnår da samme forutsigbarhet som ved bruk av separate kontrakter og får samtidig den sikrede renten knyttet direkte til rentekostnaden på lånet.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter