Dokumentasjonskrav

For å kunne betale ut et lån må vi være sikre på at låneforespørselen er basert på et gyldig vedtak og at alle garantier er i orden. Hvilken dokumentasjon som kreves for å avklare dette, kommer an på hva slags organisasjon som søker.

KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

 • Kommunestyrets/fylkestingets lånevedtak med beløp. Eventuelt finansreglement eller delegasjonsvedtak om overføring av myndighet til å godkjenne endelige lånebetingelser.
 • For alle fylkeskommuner samt kommuner som er underlagt betinget kontroll: Kommunal- og moderniseringsdepartementets/ fylkesmannens godkjenning av lånevedtak.
 • Dersom vedtak om opptak av lån gjøres med henvisning til kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) må kommunestyret ha fattet generelt vedtak om bruk av denne paragrafen.

 

INTERKOMMUNALE SELSKAPER

 • Selskapets vedtekter i undertegnet stand, eventuelt deltagende kommuners vedtak om godkjenning. Av vedtektene fremgår det om myndighet til å oppta lån er delegert til styret.

Delegert myndighet: Styrets lånevedtak med beløp, avdragstid og endelige lånebetingelser samt hvilken långiver lånet skal tas opp hos. Myndighet til å vedta endelige lånebetingelser samt velge långiver kan være videredelegert til f. eks. styrets leder eller daglig leder.

Ikke delegert myndighet: Det enkelte kommunestyres vedtak om låneopptak for sin andel av lånet.

 • Selskaper organisert som IKS skal ha Fylkesmannens godkjennelse av lånevedtaket. For selskaper etter kommuneloven (§27) skal fylkesmannen godkjenne vedtak fattet av kommuner underlagt betinget kontroll.
 • Oppdatert firmaattest, ikke eldre enn tre måneder
 • Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år

Se lov om interkommunale selskaper.

 

STIFTELSER, ORGANISASJONER OG SELSKAPER M.M.

 • Oppdaterte vedtekter i signert stand
 • Signert styrevedtak med beløp, avdragstid og endelige lånebetingelser samt hvilken långiver lånet skal tas opp hos. Myndighet til å vedta endelige lånebetingelser samt velge långiver kan være videredelegert til f. eks. styrets leder eller daglig leder.
 • Representantskapets/styrets vedtak om pantsettelse av selskapets eiendommer. Hvis eiendommen er festet/leiet må også festekontrakt/leiekontrakt innsendes.
 • En eller flere kommuners garantivedtak. Kommunalbanken krever normalt en selvskyldnergaranti. Les mer om kommunal garanti.
 • Fylkesmannens godkjennelse av garantivedtaket(/ene)
 • Forsikringsattest
 • Oppdatert firmaattest, ikke eldre enn tre måneder
 • Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år

 

DELEGASJONSVEDTAK

Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp nye lån, refinansiere eldre gjeld og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde renten for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Avdragstid og beløpsstørrelse må være innenfor de grensene som er vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.

KONTAKTPERSONER

Dokumenter